Studieordning for Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling 2014

1: Forord

I medfør af lov nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for masteruddannelsen i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling. Uddannelsen følger endvidere Rammestudieordningen og tilhørende Eksamensordning ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Masteruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 (masterbekendtgørelsen) med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt ved School of Medicine and Health

6: Censorkorpstilhørsforhold

Masteruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser.

7: Adgangskrav

Optagelse på masteruddannelsen i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling forudsætter, at ansøger har bestået en af nedennævnte uddannelser:

 • En bachelor- eller kandidatuddannelse indenfor medicin, medicin med industriel specialisering, klinisk biomekanik, farmaci, odontologi eller psykologi.
 • En professionsbacheloruddannelse til fysioterapeut, sygeplejerske, jordemoder, ergoterapeut.
 • En mellemlang videregående uddannelse til sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut eller ergoterapeut med efterfølgende sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Ansøgere skal ligeledes have minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Ansøgere skal have erfaring med smertehåndtering fra f.eks. det sundhedsfaglige område eller i lægemiddelindustrien.

Ansøgere med anden tilsvarende uddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for optagelse.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Masteruddannelsen giver ret til betegnelsen Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling. Den engelske betegnelse er Master of Pain Science and Multidisciplinary Pain Management.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Masteruddannelsen er en toårig forskningsbaseret deltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS, hvilket svarer til 1 års heltidsstudium.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidat- eller masteruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. 

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet et fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) efter studienævnets godkendelse). Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Eventuelle regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilket kendskab til fremmedsproget/ene dette forudsætter

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Følgende kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbevis efter gennemførelse af Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling:

 • En master har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er baseret på integration af forskningsresultater og praksiserfaring.
 • Masteren kan gennem videnskabeligt grundlagte personlige og faglige kompetencer varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

Personer som opnår mastergraden i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling:

Skal på et videnskabeligt grundlag have forståelse af og kunne forholde sig kritisk til viden baseret på højeste internationale forskning om:

 • Smerteepidemiologi og -klassificering.
 • Kroniske smerters ætiologiske, fysiologiske, patofysiologiske, psykologiske og sociokulturelle grundprincipper.
 • Mekanismer involveret ved komplekse kroniske smerter.
 • Metoder og strategier til vurdering af smerte i den individuelle patient og behandling af akutte, kroniske og cancer smerter.
 • Farmakologiske fagtermer og begreber samt effekter og bivirkninger i relation til smertebehandling.
 • Medikamentel og non-medikamentel smertebehandling og rehabilitering.
 • Bio-psyko-socio-kulturel smerteforståelse.
 • Patienters oplevelse og håndtering af smerter.

Skal kunne identificere videnskabelige og fagligt velbegrundede problemstillinger i relation til smertebehandling på det individuelle, kulturelle og samfundsmæssige niveau.

Skal udvise forståelse af og kunne redegøre for:

 • Tværfaglig tilgang til smerte, smerteforståelse og smertebehandling.
 • Centrale forskningsmetodologiske begreber og tilgange til smertebehandling.
 • Principper for design og kliniske afprøvninger inden for smerteområdet.
 • Principper for systematisk litteratursøgning og vurdering af forskningslitteratur.
Færdigheder

Skal kunne vurdere de problemstillinger som måtte opstå ved eller forud for smertebehandling og kunne vælge blandt fagområdets videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder til at opstille relevante løsningsforslag og/eller behandlingsstrategier på denne baggrund.

Skal kunne anvende et tværfagligt perspektiv på og herudfra diskutere og vurdere den enkelte patients oplevelse af smerte samt de bio-/fysiologiske, psykologiske og sociale konsekvenser smerten måtte have for såvel individet som de samfundsmæssige konsekvenser.

Skal kunne mestre anvendelse af metoder og strategier til vurdering og behandling af smerter og anvende korrekt fagterminologi.

Skal kunne mestre formidling til fagpersoner og ikke-fagpersoner vedrørende faglige problemstillinger og løsningsmodeller.
 
Kompetencer

Skal indenfor smertebehandlingsområdet kunne styre, udvikle og overveje arbejdssituationer der er komplekse, uforudsigelige og kan medføre nye løsningsmodeller både ift. patientbehandling og ift. formidlende aktiviteter.

Skal kunne vurdere og kombinere sundhedsfaglige, psykologiske, sociale og etiske aspekter af konkrete problemstillinger, herunder egen faglig kompetence samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre faggrupper og/eller instanser, som led i en tværfaglig indsats i smerteforståelse og smertebehandlingen.

Skal selvstændigt kunne designe, igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar for:

 • At bidrage til udvikling af praksis på et videnskabeligt grundlag samt til nye tiltag indenfor smertebehandling af kroniske smerter.
 • Egen faglig udvikling og specialisering inden for smertevidenskab, -forståelse og -behandling.

 

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion, såsom:

 • Forelæsninger.
 • Dialogundervisning.
 • Projektarbejde.
 • Case baseret undervisning.
 • Faglig refleksion.
 • Undervisning i praktiske/kliniske færdigheder.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som:
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Definitioner, klassifikation og udredning af smerte Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Videnskabelige metoder og formidling af kliniske studier Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
2. Semester
Smertepsykologi og principper for tværfaglig behandling af smerte Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Udredning og tværfaglig behandling af smerte Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Kvantificering, karakterisering og vurdering af smerter Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Smertevidenskab og behandlingspraksis Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Masterprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ikrafttrædelse planlægges at være pr. 1. september 2014.

I henhold til Aalborg Universitets Rammestudieordningen for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet skal studieordningen tages op til revision senest 5 år efter dens ikrafttræden.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.