2014: Studieordning for kandidatuddannelsen i musikterapi

1: Forord

I medfør af lov nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i Musikterapi.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til karakterbekendtgørelsen og adgangsbekendtgørelsen.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Musikterapi

7: Adgangskrav

Adgangsbetingelserne til kandidatuddannelsen i Musikterapi er en gennemført bacheloruddannelse i Musikterapi. Er bacheloruddannelsen mere end 5 år gammel skal Studienævnet for Musikterapi tage stilling til, om den pågældende bacheloruddannelse giver ansøgeren de fornødne faglige kvalifikationer til optag på kandidatuddannelsen. I modsat fald skal ansøgeren supplere sin bacheloruddannelse med nytilkomne fag / nyt fagindhold inden optag på kandidatuddannelsen kan finde sted. Studienævnet udarbejder en oversigt over påkrævet opkvalificering.

Ansøgere som ikke opfylder de anførte optagelseskrav kan optages, såfremt Studienævnet for Musikterapi efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale og optagelsesprøve.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i Musikterapi. Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in Music Therapy..

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Uddannelsen foregår på dansk, men størstedelen af uddannelsens pensum er engelsksproget, hvorfor det forudsættes at den studerende er i stand til at læse fagspecifikke tekster på engelsk.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i Musikterapi er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på ph.d.uddannelse. 

Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i Musikterapi er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt med klientmålgrupper i musikterapi på et niveau, der lever op til danske standarder i sundhedssektoren og er baseret på den nyeste internationale forskning.

Viden

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse i Musikterapi på erfarings-, forståelses- og refleksionsniveau har viden om:

 • musikterapi rettet mod specifikke klientmålgruppers behov i forhold til i de institutionelle og organisatoriske sammenhænge musikterapien foregår i
 • anvendelse af kliniske musikterapeutiske metoder og teknikker i forhold til specifikke kliniske problemstillinger
 • ledelse af musikterapiforløb ud fra en psykodynamisk forståelsesramme
 • det videnskabelige grundlag for udøvelse af musikterapi, samt de videnskabelige problemstillinger der er knyttet hertil
 • empirisk forskning, samt forskningsbaseret musikterapiteori, -metode og -praksis baseret på nyeste internationale forskning inden for udvalgte klientmålgrupper
 • metoder til dataindsamling og -analyse i forbindelse med klinisk praksis, supervision, dokumentation og forskning i musikterapi
 • formidling af musikterapeutisk teori og praksis til samarbejdspartnere, kolleger, pårørende, samt evt. klientmålgruppe
 • institutionelle og organisatoriske sammenhænge musikterapeuter indgår i, som fx uddannelses- eller sundhedssektoren
 • etiske problemstillinger i forbindelse med udøvelse af musikterapi
 • personlige ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til klinisk musikterapeutisk praksis, herunder viden om supervision

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse i Musikterapi skal kunne: 

 • tilrettelægge og gennemføre musikterapi rettet mod specifikke klientmålgruppers behov i forhold til de institutionelle og organisatoriske sammenhæng musikterapien foregår i
 • at kunne udvælge, anvende og evaluere relevante musikterapeutiske metoder og teknikker, aktive som receptive
 • anvende relevante psykodynamiske metoder og teknikker i en musikterapeutisk kontekst
 • beherske og anvende hovedinstrument og akkompagnementsinstrument i forhold til specifikke musikterapeutiske mål
 • identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem, begrunde metodevalg, søge og anvende relevant forskningslitteratur samt indsamle og analysere data i forhold til musikterapeutisk praksis med udvalgte klientmålgrupper
 • analysere kliniske data og problemstillinger på et avanceret niveau, herunder at kunne integrere viden om empirisk forskning med praksis
 • anvende forskningsmetoder i forhold til analyse, bearbejdning og dokumentation af kliniske data fra musikterapiforløb baseret på videnskabsteoretiske principper
 • formidle og diskutere musikterapeutisk praksis integreret med forskningsbaseret viden til samarbejdspartnere, kolleger, pårørende, samt evt. klientmålgruppe
 • varetage behandling i overensstemmelse med gældende etiske retningslinjer for musikterapeuter, jf. etikregelsæt fra den faglige forening for musikterapeuter under Dansk Magisterforening
 • reflektere over personlige ressourcer, læringsprocesser og udviklingspotentialer i forhold til kommende musikterapeutisk praksis, herunder anvendelse af klinisk supervision og portefølje

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse i Musikterapi skal kunne:

 • varetage erhvervsfunktioner inden for fx uddannelses- eller sundhedssektoren med henblik på sundhedsfremmende eller problemløsende terapeutiske opgaver i forhold til forskellige klientmålgrupper
 • udføre klinisk musikterapi med behandlingsansvar herunder at identificere relevante musikterapeutiske strategier i forhold til arbejde med forskellige klientmålgrupper, med inddragelse af musikterapiteori og empirisk forskning i forhold til klientmålgrupperne
 • anvende musikalske og musikterapeutiske teknikker og færdigheder til at varetage musikaktiviteter, sammenspil og ledelse af musiklyttegrupper, samt til at gennemføre aktive og receptive musikterapiforløb, individuelt og i grupper
 • at udarbejde, gennemføre og evaluere psykodynamisk orienterede musikterapiforløb
 • forholde sig selvstændigt, professionelt og forskningsbaseret til undersøgelse, analyse, dokumentation og bearbejdning af komplekse kliniske problemstillinger, og herunder planlægning, gennemførelse og evaluering af projekt- og rapporteringsarbejde
 • at formidle musikterapeutisk praksis, teori og forskning relateret til klientmålgrupper i forhold til relevante samarbejdspartnere, faggrupper og pårørende
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, samt tage ansvar for egen faglig læring, udvikling og specialisering
 • omsætte indsigt i egne ressourcer og udviklingspotentialer til klinisk praksis, samt udøve musikterapi i overensstemmelse med gældende etiske retningslinjer og under klinisk supervision

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen løber over fire semestre (7.-10. semester). Undervejs har den studerende mulighed for at påvirke sin uddannelse, dels ved hjælp af valgmoduler på 7. og 8. semester, dels gennem valg af praktiksted og klientmålgruppe i 9. semesters 16 ugers lange fuldtidspraktik. Praktikken kan foregå i udlandet forudsat at Studienævnet kan godkende praktikplads og supervisionsforhold. På 10. semester skrives kandidatspeciale inden for et fagrelateret emne, der fx kan være knyttet til praktikken på 9. semester.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Studieaktiviteterne omfatter kurser og projektenheder inden for hhv. obligatoriske og valgfrie moduler samt praktik på 9. semester. De obligatoriske moduler omfatter i alt 110 ECTS-point, mens de valgfrie moduler omfatter i alt 10 ECTS-point. Modulerne giver tilsammen den studerende mulighed for at nå de i § 16 formulerede mål.

OBLIGATORISKE MODULER

Videregående musikterapiteori samt terapiteori7. semester10 ECTS-point
Klinisk improvisation 17. semester5 ECTS-point
Læreterapi: Individuel terapi7. semester5 ECTS-point
Musikterapeutisk, psykodynamisk orienteret gruppeledelse7. semester5 ECTS-point
Videregående musikterapiteori og –forskning8. semester15 ECTS-point
Klinisk improvisation 28. semester5 ECTS-point
Interterapi8. semester5 ECTS-point
Klinisk supervision individuelt og i gruppe9. semester15 ECTS-point
Formidling af musikterapiudøvelse9. semester15 ECTS-point
Kandidatspeciale10. semester30 ECTS-point

VALGFRIE MODULER, HVORAF DEN STUDERENDE SKAL VÆLGE TO*

Musikterapeutisk assessment7. semester5 ECTS-point
Guided Imagery and Music8. semester5 ECTS-point

* Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • seminarer
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • projektarbejde
 • træningsmoduler (musikalske og terapeutiske færdigheder)
 • praktik og klinisk supervision
 • lærerfeedback
 • porteføljearbejde

På uddannelsens 7. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Videregående musikterapiteori samt terapiteori, Klinisk improvisation 1, Læreterapi: Individuel terapi, samt Musikterapeutisk, psykodynamisk orienteret gruppeledelse. Studienævnet for Musikterapi udbyder endvidere følgende valgfrie modul på dette eller det følgende semester: Musikterapeutisk assessment.

På uddannelsens 8. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Videregående musikterapiteori og -forskning, Klinisk improvisation 2, og endelig Interterapi. Studienævnet for Musikterapi udbyder endvidere følgende valgfrie modul på dette semester: Guided Imagery and Music.

På uddannelsens 9. semester er den studerende i en 16 ugers fuldtidspraktik og semestret afsluttes med prøve i følgende obligatoriske kursusmoduler: Klinisk supervision individuelt og i gruppe samt Formidling af musikterapiudøvelse. 

På uddannelsens 10. semester udarbejder den studerende et kandidatspeciale inden for uddannelsens faglige område.

18: Uddannelsesoversigt

Kandidatuddannelsen i musikterapi består af obligatoriske moduler og valgfag. Nedenstående er uddannelsesoversigt over kandidatuddannelsen i musik. 

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Obligatoriske moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Videregående musikterapiteori samt terapiteori Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Klinisk improvisation 1 Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Læreterapi: Individuel terapi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Musikterapeutisk psykodynamisk orienteret gruppeledelse Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Valgfrie moduler 5
2. Semester
Videregående musikterapiteori og -forskning Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Klinisk improvisation 2 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk
Interterapi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Valgfrie moduler 5
3. Semester
Klinisk supervision individuelt og i gruppe Kursus 15 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Formidling af musikterapiudøvelse Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig

Den studerende skal vælge valgfrie moduler som tilsammen udgøre 10 ECTS-point. Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. 

 
Valgfrie moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Musikterapeutisk assessment Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering

 
Valgfrie moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
2. Semester
Guided Imagery and Music Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen. Du kan læse mere om uddannelsen på www.musikterapi.aau.dk/

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Musikterapi og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2014 og gælder for alle studerende, der påbegynder kandidatstudiet på denne dato eller senere.

Studerende, der har påbegyndt kandidatstudiet inden den 1. september 2014, forbliver på ældre studieordninger. Sidste gang der afholdes prøve efter ældre studieordninger er den 1. september 2016.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.