Studieordning for International Virksomhedskommunikation i spansk, 2014

1: Forord

I medfør af lov nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk ved Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for International Virksomhedskommunikation

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Erhvervskommunikation og -sprog

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

En bacheloruddannelse i sprog og international virksomhedskommunikation i spansk eller i international virksomhedskommunikation spansk giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk.

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

Følgende bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk: Sprog og Internationale Studier, Spansk.

Følgende bacheloruddannelser fra øvrige universiteter kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk:

Bacheloruddannelsen i Sprog og Økonomi (SPRØK), Spansk. For yderligere oplysninger, se www.uddannelsestjekker.aau.dk

Ansøgere, som ikke opfylder de i stk. 1 anførte optagelseskrav, kan optages, såfremt studienævnet efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i international virksomhedskommunikation i spansk. Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in International Business Communication in Spanish.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en xx-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til xx ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse.


Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Kandidaten

Viden

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse på vidensfelt og forståelses- og refleksionsniveau skal have

 • viden om spansk grammatik og lingvistik
 • viden om tekstbearbejdning på højt niveau på spansk
 • viden om virksomhedens internationale kommunikation, herunder virksomhedens juridiske kommunikation

 • markedsvilkår i Spanien og Latinamerika

 • viden om organisationskultur og –kommunikation i fremmedsprogsområdet set i globalt

 • perspektiv, herunder sprog- og kommunikationspolitik

 • viden om og indsigt i PR og kommunikation, herunder organisationskommunikation i offentlige medier og marketing

 • viden om og indsigt i virksomhedens image og identitet i en interkulturel kontekst

 • evne til at forholde sig analytisk og selvstændigt reflekterende til ovennævnte genstandsfelter og deres teorier og metoder

 • evne til at identificere videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens fagområder.

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse ved hjælp af fagets teorier og metoder skal:

 • beherske de almindeligst anvendte humanvidenskabelige metoder og redskaber samt kunne argumentere for metodiske valg i relation til konkrete problemstillinger

 • kunne analysere, udrede samt tilvejebringe relevant teoretisk og empirisk viden om problemer, der udspringer af sproglige og kulturelle/interkulturelle forhold

 • kunne formidle forskningsbaseret viden om uddannelsens genstandsfelter og diskutere videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

 • kunne planlægge og gennemføre projekter i forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver på dansk og på spansk

 • kunne analysere og udarbejde tekster på spansk til brug for virksomhedens eksterne kommunikation på baggrund af en forståelse af kulturelle forskelles betydning og med anvendelse af passende (fremmed)sproglige og retoriske strategier

 • kunne samarbejde med andre afdelinger i virksomheden/organisationen om at planlægge og gennemføre marketingopgaver og kampagner, fx informationskampagner, reklamekampagner og image/brandingkampagner

 • kunne udarbejde, bearbejde og vedligeholde materiale, som indgår i virksomheders interne, eksterne og offentlige kommunikation på dansk og på spansk

 • kunne oversætte enklere juridiske tekster til og fra spansk

 • kunne udarbejde og gennemføre sprog- og kommunikationspolitik for virksomheden/organisationen

 • kunne opstille nye virksomhedsorienterede analyse- og løsningsmodeller for de

  problemstillinger, som opstår under udførelsen af ovenstående kommunikationsopgaver.

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal:

 • kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • kunne fortsætte videnstilegnelse og kompetenceudvikling inden for virksomhedsrelaterede sproglige/kommunikative og kulturelle fagområder i en akademisk eller professionel kontekst.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen løber over fire semestre (7.-10. semester). På 7. og 8. semester har den studerende mulighed for at tone uddannelsen ved hjælp af valgfag. 9. semester udgøres af et projektorienteret forløb (praktikophold) eller et studieophold, og på 10. semester skrives kandidatspeciale.

Uddannelsen er modulopbygget og er tilrettelagt som en kombination af kurser, hjemmeopgaver samt problemorienterede og projektorganiserede emnestudier.

Obligatoriske moduler

Sprogforståelse og sprogbrug (spansk)7. sem.10 ECTS-point
Virksomhedens image og identitet (spansk)7. sem.15 ECTS-point
Virksomhedens internationale fagkommunikation (spansk)*8. sem.5 ECTS-point
Markedsvilkår i den spansktalende verden (spansk)*8. sem.5 ECTS-point
Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation (spansk)8. sem.15 ECTS-point
Projektorienteret forløb samt mundtlig sprogfærdighed og firmidling på spansk9. sem.30 ECTS-point
Kandidatspeciale10. sem.30 ECTS-point

*Den studerende forberedes på eksamination i modulet på 7. og 8. semester efter studienævnets planlægning

Valgfrie moduler/valgfag**, hvoraf den studerende skal vælge ét på 7. semester og ét på 8. semester, jf. dog stk. 2

Konsumentadfærd7. sem.5 ECTS-point
Design, brugervenlighed og informationsarkitektur7. sem.5 ECTS-point
Forbrugergrupper og forbrugerkultur8. sem.5 ECTS-point
Intern organisationskommunikation8. sem.5 ECTS-point
Organisationspsykologi8. sem.5 ECTS-point

** Der oprettes et antal af de angivne valgfrie moduler efter studienævnets bestemmelse.

Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag, som hører under andre studieordninger. Den studerende skal under alle omstændigheder på 7. semester have valgfag på i alt 5 ECTS-point og tilsvarende på 8. semester have valgfag på i alt 5 ECTS-point.


Obligatoriske moduler, valgfag og praktik-/studieophold giver samlet den studerende mulighed for at nå de i § 4 formulerede mål.


På uddannelsens 7. semester afholdes der kurser inden for følgende fagområder: sprogforståelse og sprogbrug, virksomhedens image og identitet, virksomhedens internationale

fagkommunikation (herunder spansk juridisk fagkommunikation) samt markedsvilkår. Herudover afholdes der kurser i de af studienævnet udbudte valgfag.


På uddannelsens 8. semester afholdes der kurser inden for følgende fagområder: virksomhedens internationale fagkommunikation (herunder spansk juridisk fagkommunikation), virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation, samt markedsvilkår. Herudover afholdes der kurser i de af studienævnet udbudte valgfag.


På uddannelsens 9. semester kan den studerende vælge mellem et projektorienteret forløb (praktikophold) i en virksomhed/organisation i udlandet eller Danmark og et studieophold ved et universitet i et spansktalende område med kurser på kandidatniveau inden for uddannelsens centrale fagområder, svarende til mindst 30 ECTS-point. Plan for det projektorienterede forløb henholdsvis studieophold udarbejdes af den studerende og godkendes af studienævnet inden semestrets begyndelse. Retningslinjerne for det projektorienterede forløb er, at det skal have et omfang svarende til mindst 3 måneders fuldtidsarbejde, indeholde fagligt relevante arbejdsopgaver og have et væsentligt fremmedsprogligt, interkulturelt og/eller internationalt indhold, der relaterer sig til det studerede fremmedsprog/fremmedsprogsområde.


På uddannelsens 10. semester skrives kandidatspeciale. Den studerende vælger et specialeemne inden for uddannelsens rammer, idet spansk og/eller det spansktalende sprogområde skal indgå med et vist omfang. Specialeemnet godkendes af studienævnet på baggrund af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for indleveringen af specialet. Den studerende kan ikke påregne at modtage vejledning efter udløbet af denne frist. Der afholdes en specialeforberedende forelæsning med særlig vægt på metodiske spørgsmål.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
Sprogforståelse og sprogbrug Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Virksomhedens image og identitet Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfrie moduler
Den studerende skal vælge ét på 7. semester og ét på 8. semester
8. Semester
Virksomhedens internationale fagkommunikation Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Markedsvilkår i den spansktalende verden Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
9. Semester
Projektorienteret forløb samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på spansk Kursus 25 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
57-trins-skalaIntern prøveMundtlig
10. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfrie moduler
Den studerende skal vælge ét på 7. semester og ét på 8. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
Konsumentadfærd Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Design, brugervenlighed og informationsarkitektur Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
8. Semester
Forbrugergrupper og forbrugerkultur Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Intern organisationskommunikation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Organisationspsykologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og godkendt af Dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2014 og gælder for alle studerende, der påbegynder kandidatstudiet på denne dato eller senere.

Studerende, der har påbegyndt kandidatstudiet inden den 1. september 2014, forbliver på ældre studieordninger. Det besluttes af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og/eller Det Humanistiske Fakultet, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning. Der er pr. 1. september 2015 indført korrektioner på baggrund af ændringer studieordningen.
Ændringen vedrører studieordningens § 10.

21: Ændringer til studieordningen