Cand.tech. i produktion 2019

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse 172 af 27. februar 2018 om universiteter (Universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere Fællesbestemmelserne og tilhørende Eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Produktion

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Maskin

7: Adgangskrav

Ansøgere med retskrav på optagelse

 • Aalborg Universitet udbyder ingen bacheloruddannelser med retskrav på optagelse på denne kandidatuddannelse

Ansøgere uden retskrav på optagelse
Adgangsgivende uddannelser:

 • Bygningskonstruktør (Københavns Erhvervsakademi, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Sydvest, VIA University College, University College Nordjylland).
 • Have- og parkingeniør (Erhvervsakademi Sjælland, Skovskolen KU)
 • Katastrofe- og risikomanager (Professionshøjskolen Metropol).
 • Maskinmester (Maskinmesterskolen København, SIMAC - Svendborg International Maritime Academy, Fredericia Maskinmesterskole).
 • Mejeriteknolog (Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi MidtVest).
 • Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed (Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Aarhus)
 • Professionsbachelor i Laboratorie- fødevare- og procesteknologi (Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Aarhus, Professionshøjskolen Metropol)
 • Professionsbachelor i Produktudvikling og teknisk integration (University College Nordjylland, Erhvervsakademi Aarhus, VIA University College, Københavns Erhvervsakademi, Erhvervsakademi Lillebælt)
 • Professionsbachelor i Softwareudvikling (IT-universitetet, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Sydvest, University College Nordjylland, Københavns Erhvervsakademi, CPHbusiness)
 • Professionsbachelor i Webudvikling (Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademi Aarhus, EA Kolding, Københavns Erhvervsakademi, CPHbusiness, University College Nordjylland)
 • Skibsfører (SIMAC - Svendborg International Maritime Academy)
 • Skibsofficer (SIMAC - Svendborg International Maritime Academy)
 • Skov- og landskabsingeniør (KU)
 • Teknisk Manager Offshore (Erhvervsakademi Sydvest)
 • Energimanagement (UCN)

Fra februar 2019 skal ansøgere have matematik på C-niveau eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.tech. i produktion. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Technology (Production).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidaten:

Viden:

 • har viden inden for produktionsområdet, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for fagområderne produktionsplanlægning og –styring, informationssystemer, logistik, kvalitetssystemer, ledelse og modellering af produkter og processer.
 • kan forstå og, på et videnskabeligt grundlag, reflektere over fagområdets viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger. 

Færdigheder:

 • mestrer fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for produktion.
 • kan vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.
 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.
 • kan forstå og anvende forskningsresultater inden for fagområdet produktionssystemer.
 • kan analysere komplekse systemer og identificere områder med potentiale for udvikling.

Kompetencer:

 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • kan deltage i teknisk udvikling og forskning.
 • kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.
 • kan styre projekter vedrørende udvikling af produktion eller produkter i industrien.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen har til formål at videreuddanne professionsbachelorer til kandidatniveau. Uddannelsen kombinerer den tekniske indsigt fra bacheloruddannelsen med indsigt i produktion og ledelse, hvilket gør den færdiguddannede kandidat i stand til at varetage tekniske ledelses- og driftsopgaver på et højt niveau. Under uddannelsen vil de studerende beskæftige sig med produkter, udvikling af disse, produktion, informationssystemer, planlægning, modellering, strategi og økonomi. De indlærte modeller og metoder vil kunne anvendes i såvel produktionsvirksomheder som servicevirksomheder - private som offentlige

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttesmed en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende undervisnings- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • projektarbejde
 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • studiekreds
 • workshop
 • opgaveløsning
 • laboratorieforsøg
 • målinger og registreringer i felten
 • portfolioarbejde
 • selvstudium

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Produkter og produktion Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Introduktion til produktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Projektstyring og design af produkter Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Udvikling af Informationssystemer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
2. Semester
Etablering og styring af industriel virksomhed Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Planlægning og styring af produktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fleksibel produktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Udvikling af kvalitets-, risiko - og projektstyringssystemer 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
3. Semester
3. semester projekt
Vælg et projekt
Projekt 15
Strategisk planlægning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Forsyningskædesystemer og produktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Business Intelligence og analytiske metoder Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
3. semester projekt
Vælg et projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Innovation og udvikling af produktionsgrundlag Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Innovation og forretningsudvikling af industriel virksomhed Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

Valgfrihed i uddannelsen tilbydes i semesterprojekterne på 3. semester, hvor den studerende kan vælge mellem de to projekttemaer, hvilket dermed giver de studerende valgfrihed på 15 ECTS.

19: Henvisninger til uddybende information

.Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

Alle studerende som ikke har deltaget i Aalborg Universitets PBL‐introduktionsforløb i løbet af deres bacheloruddannelse, skal følge og have godkendt introduktionsforløbet ”Problembaseret læring og projektledelse” inden de kan deltage i projekteksamen. Yderligere information om introduktionsforløbet kan findes på studienævnet for materialer og produktions hjemmeside, https://www.mp.aau.dk/study-board

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft 1. februar 2019.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2017 efter vintereksamen 2020.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.

9. april 2019: Fra februar 2019 skal ansøgere have matematik på C-niveau eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.