Studieordning for kandidatuddannelsen i revision, 2018

1: Forord

I medfør af bekendtgørelse af lov om universiteter nr. 261 af 18. marts 2015 (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for den 2-årige og den 4-årige kandidatuddannelse i revision (cand.merc. aud.).

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

Den 4-årige erhvervskandidatuddannelse er derudover tilrettelagt i henhold til bekendtgørelse nr. 1605 af 19. december 2017 (erhvervskandidatbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Erhvervsøkonomi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps

7: Adgangskrav

Ifølge pkt. 3.3 i bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen gælder der følgende forudsætninger for optagelse på kandidatuddannelsen i revision (cand. merc. aud.):

 1. a)  Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at den studerende besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem uddannelsen til den almene erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA), og når de erhvervsøkonomiske fag udgør mindst 75 ECTS-point.

b)  Ansøgere med en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring HD(R) eller i finansiering HD(F) kan optages på kandidatuddannelsen på betingelse af, at de inden for de første 3 semestre består erhvervsøkonomiske fag og hertil knyttede redskabsfag, som til sammen har et omfang på mindst 20 ECTS-point.

 

 
HD redskabsfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Virksomhedsanalyse Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Strategisk organisationsforandring og ledelse Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.merc.aud. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Business Economics and Auditing.

Specialiseringen i kapitalmarkedet giver ret til betegnelsen Cand.merc.aud. (Kapitalmarkedet). Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Business Economics and Auditing (Capital Markets).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Den 2-årige kandidatuddannelse er en forskningsbaseret heltidsuddannelse og den 4-årige erhvervskandidatuddannelse er en forskningsbaseret deltidsuddannelse. Uddannelsen er i begge tilfælde normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk og anvende opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog.

Eksamenssproget er dansk. Dette udelukker dog ikke, at dele af opgaveteksten eller bilag hertil kan være på engelsk. Er undervisningen i et fag foregået på engelsk, vil dette sprog kunne anvendes som eksamenssprog. Opgaver, besvarelser og mundtligt forsvar i forbindelse med problembaseret projektarbejde (PBL), herunder særligt i modulerne Rådgivning 1 og Rådgivning 2, kan efter studienævnets nærmere bestemmelse helt eller delvis være på engelsk.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidaten

Viden:

 • inden for et eller flere fagområder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • kunne forstå og forholde sig kritisk til fagområdets viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder:

 • mestre videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for faget/fagområdet.
 • kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller inden for.
 • kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer:

 • kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er opbygget i henhold til § 18.

Studienævnet orienterer forud for hver tilmeldingsperiode de studerende om, hvilke valgfag fra studieordningen, som vil blive udbudt i det kommende semester

Mulighed for specialisering – Kapitalmarkedsforhold (Capital Markets):

Den studerende kan vælge en specialisering inden for Kapitalmarkedsforhold:

 1. Specialiseringen skal sætte den studerende i stand til at forstå, analysere og rådgive om faglige spørgsmål inden for faget med særlig relation til kapitalmarkedet, herunder finansielle virksomheders forhold.
 2. På den studerendes eksamensbevis som cand. merc. aud. angives under kompetenceprofilen specialiseringens navn således: ”Kapitalmarkedsforhold (Capital Markets)”. 
 3. Specialiseringen skal mindst udgøre 30 ECTS ud af studiets samlede 120 ECTS.
 4. Specialiseringen for den enkelte studerende sker ved:
  1. at der obligatorisk skal skrives kandidatspeciale på 4. semester (30 ECTS) om et kapitalmarkedsrelateret emne.
  2. at der under fagmodulerne Rådgivning 1 (10 ECTS) og Rådgivning 2 (5 ECTS) tilbydes den studerende at arbejde med en virksomhed inden for eller med tilknytning til den finansielle sektor og/eller kapitalmarkedet.
  3. at der under valgfagene (i alt 15 ECTS) tilbydes den studerende valgfag i hhv. ”Kapitalmarkedets virksomheder” og ”Finansielle virksomheder”.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: 2 årig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Erhvervsret Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Internt regnskab Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Revision 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Ekstern rapportering Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Rågivning 1 Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Revision 2 Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Skatteret 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Valgfag
2. semester (2 årig)/4. semester (4 årig)
5
3. Semester
Skatteret 2 Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Rågivning 2 Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag
3. semester (2 årig)/6. semester (4 årig)
10
4. Semester
Speciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Cand.merc.aud (Kapitalmarkedet)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Erhvervsret Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Internt regnskab Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Revision 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Ekstern rapportering Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Rågivning 1 Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Revision 2 Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Skatteret 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Valgfag
2. semester (2 årig)/4. semester (4 årig)
5
3. Semester
Skatteret 2 Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Rågivning 2 Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag
3. semester (2 årig)/6. semester (4 årig)
10
4. Semester
Speciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: 4 årig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Erhvervsret Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Revision 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
2. Semester
Revision 2 Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Skatteret 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
3. Semester
Ekstern rapportering Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Internt regnskab Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Rågivning 1 Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag
2. semester (2 årig)/4. semester (4 årig)
5
5. Semester
Skatteret 2 Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
6. Semester
Rågivning 2 Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag
3. semester (2 årig)/6. semester (4 årig)
10
7-8. Semester
Speciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Cand.merc.aud (Kapitalmarkedet)
Linje: 4-årig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Erhvervsret Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Revision 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
2. Semester
Revision 2 Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Skatteret 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
3. Semester
Ekstern rapportering Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Internt regnskab Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Rågivning 1 Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag
2. semester (2 årig)/4. semester (4 årig)
5
5. Semester
Skatteret 2 Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
6. Semester
Rågivning 2 Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag
3. semester (2 årig)/6. semester (4 årig)
10
7-8. Semester
Speciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag
2. semester (2 årig)/4. semester (4 årig)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
E-valgfag – Omstruktureringer: selskabs- og skatteretligt Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Transfer Pricing Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Finansielle virksomheder Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Kapitalmarkedets virksomheder Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Koncerner Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Valg af virksomhedsform Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Ledelsens, ejernes og revisors erstatningsansvar Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – IT-ledelse - styring og kontrol af it anvendelsen Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Erhvervslejemål Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Bedre kontrakter Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – IFRS SM Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig

 
Valgfag
3. semester (2 årig)/6. semester (4 årig)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Fysisk valgfag – International skatteret Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Fysisk valgfag – International skatteret Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Fysisk valgfag – Generationsskifte Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Fysisk valgfag – Generationsskifte Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Omstruktureringer: selskabs- og skatteretligt Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Omstruktureringer: selskabs- og skatteretligt Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Transfer Pricing Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Transfer Pricing Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Finansielle virksomheder Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Finansielle virksomheder Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Kapitalmarkedets virksomheder Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Kapitalmarkedets virksomheder Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Koncerner Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Koncerner Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Valg af virksomhedsform Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Valg af virksomhedsform Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Ledelsens, ejernes og revisors erstatningsansvar Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Ledelsens, ejernes og revisors erstatningsansvar Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – IT-ledelse - styring og kontrol af it anvendelsen Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – IT-ledelse - styring og kontrol af it anvendelsen Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Erhvervslejemål Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Erhvervslejemål Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Bedre kontrakter Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Bedre kontrakter Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – IFRS SM Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – IFRS SM Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig

19: Henvisninger til uddybende information

På studiets hjemmeside http://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/revision offentliggøres der nærmere oplysninger om moduler, fagelementer mv. for hvert semester (semesterbeskrivelsen).

På studiets intranet (”Moodle”) https://www.moodle.aau.dk findes nærmere oplysninger om de enkelte moduler og fagelementer for hvert semester, ligesom meddelelser fra studiet til studerende og lærere, faglige chatrum mv. kan tilgås via Moodle.

I semesterplanen (semesterbeskrivelsen) for det enkelte semester er der nærmere oplysninger om det aktuelle pensum, eventuelle eksamensfastlæggelser, timeplan og så vidt muligt lokaleplacering for de enkelte elemente. Semesterplanen godkendes af studienævnet.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Stk. 1. Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2018.

Stk. 2. Der er i studieordningen sikret en overgangsperiode, så den studerende får mulighed for at afslutte sin uddannelse efter den studieordning, vedkommende har påbegyndt sit studium under. I den anledning gælder der følgende overgangsregler:

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter studieordningerne fra 2015, 2016 og 2017, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019 hhv. 2020 hhv. 2021, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksaminer efter den hidtidige studieordning. Der udbydes ikke længere eksaminer efter de ældre studieordninger fra 2008, 2011 og 2013.

21: Ændringer til studieordningen