Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship), 2019

1: Forord

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar af 2018 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Erhvervsøkonomi.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

7: Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) forudsætter en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi (HA-almen linje) eller anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet.

Der kan optages ansøgere, der ikke opfylder ovenstående betingelser, under forudsætning af, at de efter optagelse på kandidatuddannelsen gennemfører en supplerende uddannelsesaktivitet ved Universitetet svarende til højst 30 ECTS-point. Den supplerende uddannelsesaktivitet skal være bestået senest 12 måneder efter studiestart.

Den studerende har 3 prøveforsøg til at bestå den eller de prøver, der indgår i den supplerende uddannelsesaktivitet.

Den supplerende uddannelsesaktivitet består efter studienævnets bestemmelse i gennemførelse af en eller flere prøver fastlagt i ”Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2. del, Aalborg Universitet, september 2013” (eller nyere). Reglerne for prøverne, læringsmål mv. følger bestemmelserne i bachelorstudieordningen.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. (innovation og entrepreneurship). Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration (Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Undervisningssproget er engelsk. Skriftlige opgaver, semesterprojekter og kandidatspeciale skal udarbejdes på engelsk. Eksamenssproget er engelsk og dansk.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) er at sætte kandidaterne i stand til at definere, analysere og implementere strategier for vidensledelse og innovation i private og offentlige virksomheder og organisationer, herunder at kvalificere til arbejde med videnskabeligt udviklingsarbejde bl.a. gennem deltagelse i videreuddannelse i form af ph.d.-uddannelse.

Efter gennemførelse af kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) skal kandidaten have erhvervet følgende faglige og erhvervsrelevante kompetencer:

Viden
Kandidaten:

 • skal inden for uddannelsens fagområder have viden baseret på højeste niveau af international forskning inden for viden, innovation, innovationsledelse og iværksætteri.
 • skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/-ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.
 • skal have viden om teori og metoder til løsning af opgaver og problemstillinger i virksomheder og i politisk sammenhæng i relation til innovation og forandring i virksomheder, iværksætteri og erhvervsudvikling.

Færdigheder                                                                                                                                                                                                     
Kandidaten:

 • skal mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det erhvervsøkonomiske fagområde.
 • skal kunne håndtere og forstå innovationsprocesser og innovationsledelse i private og offentlige virksomheder og organisationer.
 • skal kunne varetage iværksætteri, herunder udvikle forretningsplaner samt forstå de relevante rammebetingelser.
 • skal kunne analysere og se perspektiverne i industriers udvikling, herunder geografisk spredning, klyngedannelse og betydningen af teknologisk forandring.
 • skal kunne håndtere organisatorisk forandring ved hjælp af analytisk funderet forandringsledelse.
 • skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille analyse- og løsningsmodeller. Som en del heraf skal kandidaten selvstændigt kunne bidrage med analyser med relevans for virksomheder, organisationer og myndigheders strategiske planlægning.
 • skal mundtligt og skriftligt kunne formidle forskningsbaseret viden inden for uddannelsens kerneområder og diskutere praktiske og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, herunder kunne indgå i forskningsarbejde på området, og have indsigt i forskningens mulige praktiske og teoretiske implikationer.

Kompetencer
Kandidaten:

 • skal kunne arbejde problembaseret, herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • Skal kunne samarbejde i teams og varetage projektledelse.
 • skal selvstændigt kunne identificere problemstillinger, igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar, herunder selvstændigt træffe og begrunde beslutninger om viden, innovation og entrepreneurship i innovationssystemer og udføre undersøgelser, der skaffer beslutningsgrundlag på området.
 • skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

De to første semestre er opbygget som en kombination af kursusblokke med forelæsninger, seminarer, øvelser og tilknyttede skriftlige opgaver samt semesterprojekt. Projektarbejdet i de to første semestre defineres indenfor semestrets tematiske ramme, henholdsvis ’Innovationssystemer og virksomheders forretningsudvikling’ og ’Dynamiske processer i organisationer og innovationssystemer’. Det tilstræbes, at projekterne tager afsæt i aktuelle økonomiske problemstillinger, som har relevans for virksomheder, brancher og organisationer, og at de studerende arbejder kritisk og konstruktivt med teorier/metoder i relation til disse problemstillinger.

På tredje semester vælger den studerende efter forhåndsgodkendelse af Studienævnet for Erhvervsøkonomi mellem følgende studieaktiviteter med henblik på en individuelt tilrettelagt profil:

 • Projektorienteret studieforløb i eller uden for Danmark
 • Fortsatte studier ved Aalborg Universitet eller et andet dansk eller udenlandsk universitet
 • Semesterprojekt
 • Semester med specialisering i kreativitet og originalitet
 • Semester med specialisering i samspillet mellem viden, udvikling og globalisering

Fjerde semester udgøres af kandidatspecialet, som kan være teoretisk eller med integration af teori og empiri/praksis.

Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne.

Der indgås en specialekontrakt mellem de(n) studerende, vejleder og studieleder/repræsentant for studieleder. I forbindelse hermed godkendes opgaveformuleringen og der fastsættes en afleveringsfrist for specialet.

Hvis de(n) studerende ikke afleverer kandidatspecialet inden for den fastsatte frist, godkender vejleder og studieleder en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for sammen emneområde, og fastsætter samtidig hermed en ny afleveringsfrist på tre måneder.

Hvis de(n) studerende ikke afleverer kandidatspecialet inden for den nye frist, kan de(n) studerende få et tredje eksa­mensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Innovationssystemer og virksomheders forretningsudvikling
Innovationssystemet som perspektiv - baggrund og anvendelse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Innovationsledelse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Realisering af nye forretningsidéer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Forskningsmetode Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Semesterprojekt indenfor temaet: Innovationssystemer og virksomheders forretningsudvikling Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Dynamiske processer i organisationer og innovationssystemer
Industriel dynamik - regioner, klynger og evolution Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organisatorisk forandring og forandringsledelse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Valgfag 5
Semesterprojekt indenfor temaet: Dynamik i organisationer og innovationssystemer Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
1. version
Creative Genius Semester Kursus 30 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
2. version
Specialisering i samspillet mellem viden, udvikling og globalisering Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
3. version
Projektorienteret studieforløb Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
4. version
Semesterprojekt Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
5. version
Projektorienteret studieforløb Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Semesterprojekt Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
6. version
Semesterprojekt Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Semesterprojekt Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
7. version
Projektorienteret studieforløb Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag 10
3. Semester
8. version
Semesterprojekt Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag 10
3. Semester
9. version
Semesterprojekt Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag 20
3. Semester
10. version/Institutions, Innovation and Development
Aktuelle problemstillinger inden for innovations- og udviklingsforskning og -politik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
M1: Applied Data Science and Machine Learning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfag 5
Semesterprojekt inden for temaet: Institutioner, innovation og udvikling Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

På  2. semester skal den studerende have en valgfri studieaktivtet på 5 ECTS point. Ved valgfri studieaktivitet forstås fag og faglige aktiviteter, der kan indgå som elementer i kandidatuddannelsen. En valgfri studieaktivitet kan udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Studienævnet for Erhvervsøkonomi skal forhåndsgodkende en valgfri studieaktivitet for at sikre, at aktiviteten opfylder kravene til et element i uddannelsen.

Udover ovenstående 3. semesters versioner og angivne valgfag kan den studerende vælge andre studieaktiviteter udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter i Danmark eller udlandet på i alt 30 ECTS. Studienvænet for Erhvervsøkonomi skal forhåndsgodkende studieaktiviteten for at sikre, at kravene til uddannelsen opfyldes. Den studerendes 3. semesters studieplan tilrettelægges i samråd med liniekoordinatoren.

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Globalisering, innovation og økonomisk udvikling Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2019.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2017 efter sommereksamen 2020.

21: Ændringer til studieordningen

Pr. 1. september 2019 er der sket følgende ændringer i studieordningen:

 1. Det er oprettet semesterprojekter på 10 og 20 ECTS.
 2. Det er oprettet et projektorienteret studieforløb på 20 ECTS.
 3. Der er oprettet et specialiseringssemester med titlen: "Institutions, Innovation and Development" på 3. semester.
 4. Suppleringskravet i studieordningens § 7 er ændret fra 15 til 30 ECTS.