Studieordning for kandidatuddannelsen i interaktionsdesign 2018

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Teknisk Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Datalogi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Datalogi

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i Interaktionsdesign, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i informationsteknologi (T-spor på 6. semester), Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i medialogi, Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i datalogi, Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i digital design, Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i datalogi, Aarhus Universitet

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.scient. i interaktionsdesign. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Interaction Design.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Nedenstående vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng

Kandidaten

Viden

 • Har inden for interaktionsdesign en viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning
 • Kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over viden indenfor interaktionsdesign samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger
 • Har viden om begreber, metoder og teknikker til arbejde med interaktionsdesign i et designstudie individuelt og i teams
 • Har viden om konstruktion af interaktive systemer, herunder muligheder og begrænsninger i udviklingsværktøjer til konkrete platforme
 • Har viden om teorier, metoder og teknikker til produktinnovation og ledelse af innovativt arbejde
 • Har viden om iværksætteri og forretnings-udviklings relateret til interaktionsdesign

Færdigheder

 • Kan anvende metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til forskning og udvikling indenfor interaktionsdesign.
 • Kan vurdere og vælge blandt teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder indenfor interaktionsdesign samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • Kan producere realistiske artefakter gennem brug af begreber, metoder og teknikker taget fra professionel praksis og samarbejde om udvikling af et konkret interaktivt designkoncept
 • Kan anvende begreber, metoder og teknikker til arbejde med interaktionsdesign i et designstudie og arbejde med samspillet mellem de interaktive og designmæssige forhold af et designkoncept
 • Kan anvende værktøjer til konstruktion af interaktive systemer, herunder værktøjernes retningslinjer for interaktionsdesign
 • Kan forholde sig kritisk til teorier og metoder indenfor menneske-maskine interaktion
 • Kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • Kan styre arbejds- og udviklingssituationer indenfor interaktionsdesign, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • Kan individuelt og i teams indgå i et interaktionsdesignprojekt hvor arbejdsformen er bygget op omkring designsstudie-tilgangen
 • Kan udarbejde et originalt og innovativt interaktionsdesign
 • Kan konstruere et funktionelt interaktivt system
 • Kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • Kan anvende begreberne, teknikkerne og metoderne indenfor interaktionsdesign til at forstå en given problemstilling samt til at designe og evaluere et konkret system
 • Kan formulere, udvikle og præsentere egne interaktionsdesign-relaterede forretningsideer
 • Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-sskalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur)

Udbydes som:
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Designstudie 1 Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Interaktionsdesign 7: designstudiemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Avancerede emner inden for menneske-maskine interaktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 1. semester
2. Semester
Designstudie 2 Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Interaktionsdesign 8: Udvikling af mobile applikationer Kursus 5 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Avancerede emner inden for systemudvikling Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 2. semester
3. Semester
Forspecialisering i Interaktionsdesign Projekt 20 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Entreprenørskab Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 3. semester
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som:
Linje: KA i IXD (tidligere version)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Designstudie 1 Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Interaktionsdesign 7: designstudiemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Avancerede emner inden for menneske-maskine interaktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 1. semester
2. Semester
Designstudie 2 Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Interaktionsdesign 8: Udvikling af mobile applikationer Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Avancerede emner inden for systemudvikling Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 2. semester
3. Semester
Forspecialisering i Interaktionsdesign Projekt 20 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Entreprenørskab Kursus 5 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag 3. semester
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag 1. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Software Engineering Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig eller mundtlig
Multimodal perception og kognition Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
Valgfag 2. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Softwareinnovation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Embodied interaction Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
Valgfag 3. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Specialiseringskursus i menneske-maskine interaktion Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Specialiseringskursus i systemudvikling Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig

Videnskabsteori og videnskabelig metode er navnlig et centralt indhold i kurserne Advanced topics in human-computer interaction, og Software Innovation, samt i alle valgfri specialiseringskurser på 3. semester

Problem Based Learning:

A compulsory course in Problem Based Learning (PBL) is offered as an integrated part of the project module to students not acquainted with PBL at Aalborg University

 

 

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Tekniske Fakultet for IT og Design og træder i kraft pr. 1. september 2018

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2017, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen

Dispensation til studieordning F19: kursusmodulet Interaktionsdesign 8: Udvikling af mobile applikationer på 2. semester - ændret fra intern til ekstern bedømmelser
Dispensation til studieordning E19: kursusmodulet Entrepreneurskab på 3. semester - ændret fra ekstern til intern bedømmelser