Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (oecon) 2013 med ændringer i 2015

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Økonomi (cand.oecon.)

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Økonomi

7: Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi forudsætter en bacheloruddannelse i økonomi fra Aalborg Universitet eller en bacheloruddannelse i økonomi fra en af de øvrige danske økonomiuddannelser, der henhører under bekendtgørelse om uddannelser i økonomi ved universiteterne.

Studerende med en anden bacheloruddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.oecon.. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Economics.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med kandidatuddannelsen i økonomi er:

 • at den studerende udbygger den faglige viden og kunnen, vedkommende har erhvervet under bacheloruddannelsen og øger de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet,
 • at den studerende gennem faglig fordybelse bliver i stand til selvstændigt at anvende videregående elementer af økonomisk teori og me­tode, således at han/hun kan identificere, formulere, analysere og opstille løsningsforslag til samfundsøkonomiske problemstillinger,
 • at den studerende kvalificerer sig til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddan­nelse (ph.d.-uddannelse),
 • at den studerende kvalificerer sig til specialiserede erhvervsfunktioner i den offentlige og private sektor.

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse er:

Viden: 

 • En videregående viden om økonomiske teorier, metoder og problemstillinger baseret på højeste internationale niveau.
 • Kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets viden og identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder:

 • Færdighed i selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre dybtgående analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger
 • Kan vurdere og vælge blandt det økonomiske fagområdes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.
 • Kan formidle forskningsbaseret viden – mundtligt og skriftligt, og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer: 

 • Kan anvende sin viden inden for de faglige kerneområder (makroøkonomi, mikroøkonomi og erhvervsøkonomi) tværfagligt i relation til andre fagområder fx politologi, sociologi, organisationsteori og virksomhedsledelse.
 • Kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.
 • Kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • Kompetence til at samarbejde, arbejde i teams og varetage projektledelse.
 • Kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

Kandidatuddannelsen i økonomi ved Aalborg Universitet giver herudover den enkelte studerende særlige mulig­heder for en individuel kompetenceprofil gennem valgfag og projektorienteret studieforløb.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen i økonomi (1.– 4. semester) består af flere fag og valgfag. Kandidatuddannelsens konstituerende økonomiske fag udgør 100 ECTS og valgfag 20 ECTS.

Fagene på kandidatuddannelsen omfatter:

 • Videregående makroøkonomi
 • Økonometri, som omfatter videregående tidsserieøkonometri og mikroøkonometri
 • Valgfag
 • Projektorienteret studieforløb
 • Kandidatspeciale

Kandidatuddannelsen er et afrundet forløb, der udbygger de kundskaber og den indsigt, den studerende har erhvervet i bacheloruddannelsen.

Kandidatuddannelsen i økonomi er opbygget af otte moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelemen­ter, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng. Kandidatuddannelsen giver den studerende mu­lighed for at vælge mellem forskellige kompetenceprofiler. Modulernes omfang angives i ECTS-point og afsluttes med en eller flere prøver, som det angives i denne studieordning. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsstudie.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Videregående makroøkonomisk teori, metode og politik Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Videregående økonometri Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag 10
2. Semester
1. version
Mikroøkonometri Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Semesterprojekt Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Projektarbejde Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
2. version
Mikroøkonometri Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Semesterprojekt Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfag 10
3. Semester
1. version
Projektorienteret studieforløb Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
2. version
Semesterprojekt Kursus 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
3. version
M1: Applied Data Science and Machine Learning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
M2: Network Analysis and Natural Language Processing Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
M3: Deep Learning and Artificial Intelligence for Analytics Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
M4: Applied Social Data Science Capstone Project Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Speciale Kursus 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Nærmere beskrivelse af den 3. version af 3. semester Social Data Science (SDS)

General Semester Description                                               

Recent developments in information and communication technology (ICT), growing data quantities (Big Data), and rapidly improving techniques to analyse it are fundamentally changing the context that businesses, public organisations and researchers are facing. Competencies to identify patterns and make sense of data as well as to inform the decisions of managers, policymakers and other actors are in high demand on the labour market. This semester is developed as an intensive training course in Data Science - a new term to describe the combination of data sourcing, management, analytics, visualisation and communication. Data Scientists can apply their skills to problems in various areas. Within business, they can contribute to extracting and combining knowledge from existing Enterprise Resource Planning (ERP) systems, data warehouses, and external sources, and use them to support data-driven strategic decision making. They are able to use sophisticated visualisation techniques such as dynamic dashboards to provide business intelligence and executive guidance. The most prominent examples in marketing include recommender systems in online commerce and entertainment platforms, advanced segmentation approaches or brand perception analysis. In (public) healthcare, they are often contributing to the development of predictive models to make processes more efficient or for more precise diagnostics. In fields such as sociology and political science, Data Science methods provide access to data sources that have traditionally been out of reach, such as the daily interaction of millions on social media, and the data generated by sensors (Bluetooth, GPS, camera etc.) in the emerging "Internet of Things".

The semester consists of three course modules (M1-3), addressing different aspects of Data Science and Big Data analytics plus an applied "industry capstone project" (M4) to give students an excellent opportunity to apply the acquired skills to a real-life setting. Prospect students from other study programmes than cand.oecon. are expected to have taken the equivalent of 10 ECTS in quantitative methods, statistics, econometrics or comparable (to be evaluated case by case) courses on bachelor or master level.

M1Applied Data Science and Machine Learning is a condensed introduction to the “Data Science Pipeline”, taking students from data acquisition over pre-processing and modelling to evaluation and presentation.

M2 Network Analysis and Natural Language Processing will focus on unstructured network data. Students will learn how to explore and analyse natural language (text) as well as relational (network) data of various kinds.

M3 Deep Learning and Artificial Intelligence for Analytics focuses on the most recent developments in machine learning, which are deep learning and artificial intelligence (AI) applications, to analytics and particularly useful in Big Data settings. The module will provide a solid foundation to this exciting and rapidly developing field, and enable the students to on-demand update and acquire new knowledge.

The course modules will use online resources and e-learning tools such as podcasting, online tutorials, and mini-assignments, as integral parts of the teaching methodology in order to enhance student engagement outside the classroom. Physical face-to-face time will be centred around the tacit and interactive components of the problem-solving processes.

Module 4Applied Social Data Science Capstone Project is a 15 ECTS project to be completed in collaboration with an external partner (optimally). External organisations can not only provide real-life datasets but also motivate students through real problems, and help to adjust the curriculum to make contents most relevant in terms of employability. The teaching staff will assist students with significant guidance and coordination to identify potential, mutually benefiting areas of project-collaboration with external partners.

Students from other study programmes can enrol in the whole semester or single courses (M1-M3). Enrolment in single courses requires pre-approval by the student’s original study board.

Language of instruction: Main instruction language for Modules 1-3 is English. Assignments in these modules may be delivered in English or Danish. Module 4 (semester project) can be written in English or Danish.

På 3. semester kan den studerende ud over de anførte versioner ligeledes vælge en valgfri studieaktivitet. Ved valgfri studieaktivitet forstås fag og faglige aktiviteter, der kan indgå som konstituerende elementer i kandidatuddannelsen. Den studerende opnår herigennem en særlig faglig kompetence, der er led i den valgte profilering. En valgfri studieaktivitet kan udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Studienævnet for Økonomi skal forhåndsgodkende en valgfri studieaktivitet for at sikre, at aktiviteten opfylder kravene til et konstituerende element i uddannelsen. 

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Videregående finansieringsteori Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Finansiel ustabilitet og finansielle kriser Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Videregående spilteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Entreprenørskab og virksomhedsteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Sundhedsøkonomi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Makroøkonomisk modellering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

På 1. og 2. semester skal den studerende vælge valgfag, der svarer til 10 ECTS.  Ved valgfag forstås fag og faglige områder, der ikke indgår som konstituerende elementer i kandidatuddannelsen. Studienævnet for Økonomi kan alene eller i samarbejde med andre studienævn udbyde studieaktiviteter, der kan godkendes som valgfag. Valgfag kan også udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Valgfagene skal forhåndsgodkendes af studienævnet og evalueres som angivet i den for valgfaget gældende studieordning.
Det er målet, at de studerende efter modulet kan:

 • tilegne sig og anvende den viden og de færdigheder der er gældende for valgfaget,
 • tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: https://www.business.aau.dk/education/sbe/studienaevn-samfundsoekonomi/ mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2013.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2008, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2014, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen