Studieordning for kandidatuddannelsen i revision, 2017

1: Forord

I medfør af bekendtgørelse af lov om universiteter nr. 261 af 18. marts 2015 (universitetsloven) med senere ændrin- ger fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc. aud.).

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Revision

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Erhvervsøkonomi

7: Adgangskrav

Ifølge pkt. 3.3 i bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen gælder der følgende forudsætninger for optagelse på kandi- datuddannelsen i revision (cand. merc. aud.):

 1. a)  Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at den studerende besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem uddannelsen til den almene erhvervsøkonomiske ba- cheloruddannelse (HA), og når de erhvervsøkonomiske fag udgør mindst 75 ECTS-point.

 2. b)  Ansøgere med en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring HD(R) eller i finansiering HD(F) kan optages på kandidatuddannelsen på betingelse af, at de inden for de første 3 semestre består erhvervsøkonomiske fag og hertil knyttede redskabsfag (”HD-suppleringsfag”), som til sammen har et omfang på mindst 20 ECTS-point.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.merc.aud.. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Business Economics and Auditing.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en xx-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til xx ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk og anvende opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog.

Eksamenssproget er dansk. Dette udelukker dog ikke, at dele af opgaveteksten eller bilag hertil kan være på engelsk. Er undervisningen i et fag foregået på engelsk, vil dette sprog kunne anvendes som eksamenssprog. Opgaver, besva- relser og mundtligt forsvar i forbindelse med problembaseret projektarbejde (PBL), herunder særligt i modulerne Rådgivning 1 og Rådgivning 2, kan efter studienævnets nærmere bestemmelse helt eller delvis være på engelsk.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til at yde rådgivning på et højt fagligt niveau til er- hvervsvirksomheder og myndigheder om økonomiske, regnskabsmæssige, juridiske og revisionsmæssige forhold, samt at kvalificere den studerende teoretisk til at udøve revision af private og offentlige virksomheder og institutio- ner. Uddannelsen er det afsluttende led i den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor.

Uddannelsen indeholder moduler inden for fagene revision, regnskab, skatteret og erhvervsret. Fagenes nærmere indhold fastlægges kontinuerligt med henblik på at opfylde kravene i EU-bestemmelser om autorisation af revisorer. Valgfag fastlægges ud fra hensynet til reguleringen af statsautoriserede revisorers virke.

Uddannelsen består af konstituerende fagelementer på 105 ECTS (inklusive speciale på 30 ECTS) og valgfag på 15 ECTS, i alt 120 ECTS.

Valgfag fra andre studier eller uddannelsesinstitutioner i ind- eller udland skal meritgodkendes af studienævnet, som gerne afgiver et forhåndstilsagn herom efter en konkret bedømmelse.

Uddannelsen har følgende kompetenceprofil, som definerer, hvad den færdige kandidat forventes at kunne efter endt studieforløb:

 • Uddannelsen skal bibringe de studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for revisorhvervet og dets funktioner i almindelighed og revision i særdeleshed, således at det teoretiske grundlag for løsningen af revisors arbejdsopgaver beherskes. Denne kompetence opnås ved, at den studerende gennem uddannelsen bibringes såvel helhedsopfattelse som specialviden, således at kandidaten ved løsning af problemer kan ud- nytte dels det dybtgående kendskab til fagområdet og dels selvstændigt tilegne sig, producere og anvende ny viden samt i samarbejde med andre kan behandle og løse tværgående problemstillinger.

 • En kandidat i revision (cand.merc.aud.) kan inden for revisors arbejdsområde og inden for uddannelsens konstituerende fagområder (revision, internt regnskab og økonomistyring, ekstern rapportering, skatteret og udvalgte områder inden for erhvervsret: selskabsret, finansieringsret og insolvensret) styre arbejds- og ud- viklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige samt forudsætter nye løsningsmodeller, ligesom kan- didaten selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig profes- sionelt ansvar.

 • Kandidaten kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

 • Kandidaten kan tilegne sig, producere og anvende ny viden inden for studiets konstituerende fagområder samt inden for specialeområder gennem studiets valgfag og kandidatspecialet, og kandidaten kan forene uddannelsens konstituerende fagområder i en tværfaglig vurdering og løsning af en virksomheds eller en or- ganisations problemstillinger.

 • Kandidaten kan selvstændigt yde rådgivning inden for ekstern rapportering, internt regnskab og økonomisty- ring samt inden for opnåede specialområder, ligesom kandidaten kan yde bidrag til rådgivning indenfor skat- teret og udvalgte områder af erhvervsret.

 • Kandidatuddannelsen i revision giver kompetence til beskæftigelse som statsautoriseret revisor (efter bestå- else af revisoreksamen til statsautoriseret revisor) samt varetage stillinger i den private eller offentlige sek- tor som f.eks. intern revisor, regnskabsmedarbejder, controller eller skattekonsulent, og på sigt som regn- skabs- eller økonomichef.

Kandidaten

Viden

 • inden for et eller flere fagområder have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning indenfor et fagområde.
 • kunne forstå og forholde sig kritisk til fagområdets viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

 • mestre videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for.

 • kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller inden for.

 • kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

 • kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

 • selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

 • selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Oversigt over fag på cand.merc.aud.-studiet

  Undervisnings-ECTSEksamens-ECTS
1. semester

Modul 1: Erhvervsret (K)

Modul 2a: Internt regnskab (K)

Modul 3a: Revision 1 (K)

Modul 5a: Rådgivning 1, PBL (K)

10 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

2. semester

Modul 2b: Ekstern rapportering (K)

Modul 3b: Revision 2 (K)

Modul 4a: Skatteret 1 (K)

Modul 5b: Rådgivning 2, PBL (K)

10 ECTS

10 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

3. semester

Modul 4b: Skatteret 2 (K)

Modul 6: Valgfag (V)

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

4. semesterModul 7: Speciale (K)30 ECTS30 ECTS

K= konstituerende fag V= valgfag

 

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Erhvervsret Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Internt regnskab Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Revision 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Rådgivning 1, PBL Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Ekstern rapportering Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Revision 2 Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Skatteret 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Rådgivning 2, PBL Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Skatteret 2 Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Valgfag 15
4. Semester
Speciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Fysisk valgfag – International skatteret Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Fysisk valgfag – International skatteret Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Fysisk valgfag – Generationsskifte ved død Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Fysisk valgfag – Generationsskifte ved død Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Omstruktureringer: selskabs- og skatteretligt Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Omstruktureringer: selskabs- og skatteretligt Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Transfer Pricing Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Transfer Pricing Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Finansielle virksomheder Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Finansielle virksomheder Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Kapitalmarkedets virksomheder Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Kapitalmarkedets virksomheder Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Koncerner Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Koncerner Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Valg af virksomhedsform Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Valg af virksomhedsform Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Ledelsens, ejernes og revisors erstatningsansvar Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Ledelsens, ejernes og revisors erstatningsansvar Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – IT-ledelse - styring og kontrol af it anvendelsen Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – IT-ledelse - styring og kontrol af it anvendelsen Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Erhvervslejemål Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Erhvervslejemål Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
E-valgfag – Bedre kontrakter Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
E-valgfag – Bedre kontrakter Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

Studerende, der er optaget på studiet på grundlag af en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring HD(R) eller i finansiering HD(F), er som nævnt foran i § 3 optaget på betingelse af, at de inden for de første 3 semestre består erhvervsøkonomiske fag og hertil knyttede redskabsfag (”HD-suppleringsfag”), som tilsammen har et omfang på mindst 20 ECTS-point. Hos revisorkandidatstudiet ved Aalborg Universitet er der for tiden følgende 3 fag at vælge imellem, og der skal som nævnt vælges to af disse:

HD-suppleringsfag: Videnskabsteori med særligt henblik på rådgivning, regnskab og revision

Viden – kandidaten skal:

 • Inden for fagområdet videnskabsteori med særligt henblik på rådgivning, regnskab og revision have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • have indsigt i:
  • videnskabens organisering
  • forskellige traditioner inden for videnskabelig tænkning og deres logikker og argumentationer
  • forskellige epistemologiske traditioner, kvalitative metoder, etik og centrale begreber inden for disse traditioner
  • koblinger mellem videnskabsteori og metodologi, og genstandsområde i projektarbejdet og i undersøgelser samt 
  • hvordan viden produceres

Færdigheder - kandidaten skal:

 • demonstrere forståelse for samfundsvidenskabeligt arbejde og metodologi.
 • besidde indsigt i samfundsvidenskabens videnskabsteori, metodologi og teoretisering.
 • kunne skabe sammenhænge mellem videnskabsteoretisk perspektiv, metode og teoriforståelsen i forhold til vidensproduktion og projektarbejde.

Kompetencer - kandidaten skal:

 • kunne demonstrere sin forståelse for samfundsvidenskabeligt arbejde og metodeanvendelse og herunder demonstrere indsigt i samfundsvidenskabens videnskabsteori, metodologi og teoretisering.
 • kunne skabe sammenhænge mellem videnskabsteoretisk perspektiv, metode og teoriforståelse i forhold til vidensproduktion og projektarbejde.
 • da formålet med de to HD-suppleringsfag er at supplere den studerendes specialiserede HD-mæssige baggrund med færdigheder og kundskaber på et mere generelt bachelorniveau, skal kandidaten gennem nærværende fag demonstrere at have knyttet forbindelsen mellem HD-niveauet og bachelorniveauet og således i sammenhæng med de øvrige fag på uddannelsen have demonstreret en faglig progression fra HD- til bachelorniveau, og sluttelig gennem den øvrige uddannelse til kandidatniveauet.

HD-suppleringsfag: Strategisk organisationsforandring og ledelse

Viden – kandidaten skal:

 • inden for fagområdet strategisk organisationsforandring og ledelse have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • have indsigt i:
  • en organisationsanalyse med mindst to teoretiske / metodiske tilgange, og må gerne også omfatte forslag til løsning af den analyserede problemstilling i virksomheden

Færdigheder - kandidaten skal:

 • kunne analysere en konkret strategisk organisationsforandring i en virksomhed.
 • kunne anvende teori og metode inden for området organisationsforandring.
 • kunne anvende flere organisatoriske synsvinkler på forandring i en konkret virksomhedscase.

Kompetencer - kandidaten skal:

 • kunne analysere en konkret strategisk organisationsforandring i en virksomhed og skal herved kunne anvende teori og metode inden for området organisationsforandring samt anvende flere organisatoriske synsvinkler på forandring i en konkret virksomhedscase
 • da formålet med de to HD-suppleringsfag er at supplere den studerendes specialiserede HD-mæssige baggrund med færdigheder og kundskaber på et mere generelt bachelorniveau, skal kandidaten gennem nærværende fag demonstrere at have knyttet forbindelsen mellem HD-niveauet og bachelorniveauet og således i sammenhæng med de øvrige fag på uddannelsen have demonstreret en faglig progression fra HD- til bachelorniveau, og sluttelig gennem den øvrige uddannelse til kandidatniveauet.

HD-suppleringsfag: Virksomhedsforståelse

Viden – kandidaten skal:

 • inden for fagområdet virksomhedsforståelse have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • have dybtgående indsigt i mindst to af følgende områder efter kandidatens eget valg, og hvor der er taget udgangspunkt i en konkret, eksisterende virksomhed:
  • virksomhedens økonomiske udfordringer, 
  • virksomheden og den internationale omverden,
  • virksomhedens ledelse og ejer(e),
  • økonomiske styringsværktøjer,
  • virksomhedens finansieringsmuligheder samt
  • optagelse til handel og notering på et reguleret marked (’børsnotering’) (den valgte virksomhed skal være unoteret).

Færdigheder - kandidaten skal:

 • kunne analysere en konkret virksomhed ud fra mindst to af følgende problematikker: økonomiske udfordringer, internationale relationer, ledelses- og ejerforhold, økonomiske styringsværktøjet, finansieringsmuligheder samt muligheder for optagelse til handel og notering på et reguleret marked (’børsnotering’).

Kompetencer - kandidaten skal:

 • ved en konkret rapportering om en bestemt virksomhed demonstrere at kunne opfylde kravene til en akademisk rapport, herunder analytiske, sproglige og grammatiske krav.
 • kunne definere, hvad en akademisk rapport er.
 • i et særskilt metodeafsnit redegøre for valg af metodik og metodemodeller.
 • redegøre for tilgængelige og valgte kilder, herunder om kandidatens konkrete kildevalg er det efter omstændighederne optimale, herunder med fornødne henvisninger til fx lov, bekendtgørelse, cirkulære, SKATstyresignal, faglitteratur mv., alt således at kildevalget er objekt efterprøveligt for andre med tilsvarende akademisk baggrund.
 • kunne redegøre for, hvordan en adækvat problemformulering udarbejdes og anvendes i sammenhæng med problemformuleret læring.
 • da formålet med HD-suppleringsfagene er at supplere den studerendes specialiserede HD-mæssige baggrund med færdigheder og kundskaber på et mere generelt bachelorniveau, skal kandidaten gennem nærværende fag demonstrere at have knyttet forbindelsen mellem HD-niveauet og bachelorniveauet og således i sammenhæng med de øvrige fag på uddannelsen have demonstreret en faglig progression fra HD- til bachelorniveau, og sluttelig gennem den øvrige uddannelse til kandidatniveauet.

19: Henvisninger til uddybende information

På studiets hjemmeside http://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/revision offentliggøres der nærmere oplysninger om moduler, fagelementer mv. for hvert semester (semesterbeskrivelsen).

På studiets intranet (”Moodle”) https://www.moodle.aau.dk findes nærmere oplysninger om de enkelte moduler og fagelementer for hvert semester, ligesom meddelelser fra studiet til studerende og lærere, faglige chatrum mv. kan tilgås via Moodle.

I semesterplanen for det enkelte semester er der nærmere oplysninger om det aktuelle pensum, eventuelle eksamensfastlæggelser, timeplan og så vidt muligt lokaleplacering for de enkelte elemente. Semesterplanen godkendes af studienævnet.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Stk. 1. Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2017.

Stk. 2. Der er i studieordningen sikret en overgangsperiode, så den studerende får mulighed for at afslutte sin uddannelse efter den studieordning, vedkommende er startet under, jf. herved studieordningens § 10, hvorefter uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter påbegyndelsen. I den anledning gælder der følgende overgangsregler:

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter studieordningerne fra 2015 og 2016, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019 hhv. 2020, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksaminer efter den hidtidige studieordning. Der udbydes ikke længere eksaminer efter de ældre studieordninger fra 2008, 2011 og 2013.

21: Ændringer til studieordningen

Other versions