Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-jura, 2013

1: Forord

Gældende fra september 2013.

Med ændringer april 2014, september 2014, november 2014, juni 2015 og april 2016, jf. studieordningens § 25. Sag nr.: 2016-422-00006.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Juridisk Studienævn

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps

7: Adgangskrav

Optagelse på den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse forudsætter en erhvervsjuridisk bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, hvor samme uddannelsesmæssige forudsætninger kan anses for erhvervet. Følgende uddannelser giver således adgang til kandidatuddannelsen cand. merc. (jur.) ved Aalborg Universitet:

 • en bestået HA (jur.) ved Aalborg Universitet
 • en bestået HA (jur.) fra Syddansk Universitet
 • en bestået HA (jur.) fra Aarhus Universitet
 • en bestået HA (jur.) fra Copenhagen Business School

Stk. 2. Optagelse kan ske efter ansøgning i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse, med de begrænsninger der følger af adgangsbekendtgørelsens § 15 for studerende, der i forvejen har en kandidatuddannelse.

Stk. 3. Universitetet kan ikke optage studerende på kandidatuddannelsen, før bacheloruddannelsen er gennemført og bestået. Dog kan universitetet fravige bestemmelsen i stk. 1 for studerende, som ikke har afsluttet bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-jura, men forsat er optaget og indskrevet på denne, hvis der foreligger særlige omstændigheder. En sådan fravigelse forudsætter, at universitetet skønner, at den studerende har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag/fagelementer på kandidatuddannelsen. Universitetet kan dog højst tilmelde studerende til fag/fagelementer og prøver i op til 30 ECTS-point på kandidatuddannelsen.

Stk. 4. Universitetet kan endvidere optage ansøgere på en kandidatuddannelse på et andet grundlag end de fastsatte krav i stk. 1, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.merc. (jur.). Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Business Administration and Commercial Law.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål:
Kandidatuddannelsen har til formål at udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge den studerendes teoretiske og metodiske kvalifikationer samt den studerendes selvstændighed i forhold til niveauet på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomijura.
Stk. 2. Kandidatuddannelsen har videre til formål at give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner.
Stk. 3. Kandidatuddannelsen har endelig til formål at kvalificere den studerende til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde og hermed kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelsen, jf. bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (Ph.d.- bekendtgørelsen).

Uddannelsens fag:
Stk. 4. Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-juras 1.-4. semester består af i alt 120 ECTS, hvoraf 15 ECTS omfatter obligatoriske juridiske fagelementer, 15 ECTS omfatter obligatoriske økonomiske fagelementer, 60 ECTS omfatter konstituerende valgfag og 30 ECTS omfatter kandidatspecialet.
Stk. 5. Hvert semester indeholder en undervisningsmæssig belastning på 30 ECTS, der eksamineres ved udgangen af det pågældende semester.
Stk. 6. Mål og vurderingskriterier for de enkelte fagelementer offentliggøres på Den Juridiske Skoles hjemmeside under fagbeskrivelser.

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet eksamen Uddannelsens formål betinger, at den studerende opnår viden, kompetencer og metodiske færdigheder gennem faglig fordybelse og anvendelse af videregående elementer i de to fagområders discipliner og metoder, herunder studieaktiviteter der videreudvikler den studerendes kompetencer til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner med juridisk og erhvervsøkonomisk indhold i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner og organisationer. En kandidat i erhvervsjura skal således i bred forstand mestre fagområdernes videnskabelige metoder og opnå en viden og generelle færdigheder og kompetencer.
Stk. 2. De overordnede mål for den studerendes udvikling af viden er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse har tilegnet sig forskningsbaseret.

Viden om:

 • Relevante fagområder, baseret på højeste internationale forskning inden for fagområderne
 • Fagområdernes videnskabelige metoder
 • Juridisk informations- og litteratursøgning vedrørende nationale og internationale retsforhold

Færdigheder i:

 • at mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber
 • selvstændigt at identificere og reflektere over videnskabelige problemstillinger indenfor de juridiske og erhvervsøkonomiske fagelementer
 • på et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger, og begrunde valget,
 • at kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for jura og erhvervsøkonomi med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog

Kompetencer til:

 • at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og at finde løsningsmodeller
 • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Regler om fag og valgfag
De obligatoriske juridiske fagelementer udgør i alt 15 ECTS, der fordeles sig på markedsret (10 ECTS) og dansk og international selskabsskatteret (5 ECTS)
Stk.2. De obligatoriske økonomiske fagelementer udgør i alt 15 ECTS, der fordeler sig på finansieringsmodul 10 ECTS og dansk og international selskabsskatteret (5 ECTS) 5 ECTS der indgår i faget
Stk. 3. Den studerende kan specialisere sig i forbindelse med valg af juridiske og erhvervsøkonomiske fagelementer. De konstituerende valgfag på 2. og 3. semester skal til sammen omfatte 60 ECTS. Valgfag kan omfatte et antal ECTS deleligt med 5.
Stk. 4. Den studerende skal vælge valgfag med erhvervsøkonomisk indhold svarende til mindst 30 ECTS, da de obligatoriske erhvervsøkonomiske fagelementer samt erhvervsøkonomiske valgfag på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-jura skal omfatte mindst 45 ECTS.
Stk. 5. Et valgfag kan endvidere erstattes af et fag, der udbydes af andre universitetsuddannelser end kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-jura. Et valgfag kan også erstattes af flere fag, såfremt fagene tilsammen vægter 10 ECTS. Valgfaget eller valgfagene skal godkendes af studienævnsformanden.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Selskabsskatteret Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Markedsret Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Finansieringsteori Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Specialiseringsfag
Forår
Kursus 30
3. Semester
Specialiseringsfag
Efterår
Kursus 30
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Specialiseringsfag udgør alene en oversigt med udbuddet af moduler. Vær opmærksom på at alle fag ikke bliver oprettet.

 
Specialiseringsfag
Efterår
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Moms Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Forsikringsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Advanced International Contract Law / CISG Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Sportsjura Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Virksomhedsoverdragelse Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Udvidet Ansættelsesret og Arbejdsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Udlændingeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Kursus 20 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Entrepriseret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Fast ejendom Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Medieret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Socialret– Forsørgelse og Beskæftigelse Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Children's rights Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Erhvervserstatningsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Lejeret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
EU-udbudsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Climate Change and Energy Law Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Energy Law Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Cross-border Criminal Justice Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
International Human Rights Law Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
International Commercial Arbitration Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Projektorienteret forløb Projekt 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt

 
Specialiseringsfag
Forår
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Public International Law Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
International Refugee Law Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
EU Consumer Law Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Transfer Pricing i Multinationale Koncerner Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Intellectual Property Law Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Comparative Private Law Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig
Case-basereret International Skatteret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Punktafgifter Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Udvidet Konkurs- og Rekonstruktionsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Immaterialret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Forbrugerret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Kommunalret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Socialret – Børn og Unge Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Mediation Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Videregående Forvaltningsret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Erhvervsmiljøret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Persondataret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Products Liability Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
IT- og Internetret Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Familieret og arveret Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Køb og Salg af Virksomheder og Aktier Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Projektorienteret forløb Projekt 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Uddybbende information kan ses på uddannelsens hjemmeside. 

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Denne studieordning er vedtaget af Juridisk Studienævn den 28. januar 2013 og efterfølgende godkendt af Dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studieordningen har fuldt ud virkning for studerende, der påbegynder 1. semester af kandidatuddannelsen september 2013 eller senere.
Stk. 2. Som overgangsordning besluttes, at studerende, der indskrives på kandidatuddannelsen pr. 1. september 2013 på baggrund af HA-jur. fra Aalborg Universitet skal følge erhvervsøkonomi på 2. semester på kandidatuddannelsen (8. semester) i stedet for ét 10-ECTS valgfag. Faget afsluttes med en skriftlig eksamen. Denne overgangsordning gælder for alle studerende, der har fulgt HA-jur. 2010 med ændringer af 2011 og 2012 eller tidligere studieordninger.

21: Ændringer til studieordningen

Det Juridiske Studienævn besluttede på ekstraordinært møde den 9. april 2014, at mundlig eksamen i 8. semester valgfag afvikles med intern censur i F2014.
Stk. 2 Det Juridiske Studienævn besluttede på mødet den 3. september 2014 at ændre faget ’Dansk og International Selskabsskatteret’ fra at omfatte juridiske fagelementer svarende til 10 ECTS til at omfatte juridiske fagelementer svarende til 5 ECTS og erhvervsøkonomiske fagelementer svarende til 5 ECTS. Studienævnet besluttede endvidere at ændre eksamen i strategisk styring fra en skriftlig 3 timers eksamen til skriftlig 4 timers eksamen. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har november 2014 opdateret studieordningens henvisninger til gældende lovgivning og eksamensregler
Stk. 3. Det Juridiske Studienævn besluttede på møde den 20. maj 2015 at uddybe § 16 vedrørende formål i overensstemmelse med den nationale kvalifikationsramme for kandidatuddannelsen.
Stk.4. Det Juridiske Studienævn besluttede på møde den 20. maj 2015, at faget erhvervsregulering (10) skal indgå som obligatorisk juridisk fag fra efteråret 2015 på 1. semester (7. semester). Faget eksamineres ved en skriftlig 4 timers eksamen. Faget strategisk styring udgår som obligatorisk fag på 1. semester og kan fremadrettet vælges som konstituerende valgfag. Kandidatuddannelsen omfatter herefter 15 erhvervsøkonomiske obligatoriske ECTS, og der skal derfor indgå 30 erhvervsøkonomiske ECTS i de konstituerende valgfag, der vælges på 2. og 3. semester, således der opnås mindst 45 ECTS i erhvervsøkonomiske fag.
Stk. 5. Det Juridiske Studienævn besluttede på møde den 11. januar 2016, at der kan gennemføres intern censur ved sommereksamen 2016 på udvalgte offentligretlige og formueretlige fag, herunder valgfag med henblik på ressourceudnyttelse (VIP og D-VIP). Fagene udvælges af Studienævnet i forbindelse med konkret eksamensplanlægning.
Stk. 6. Det Juridiske Studienævn besluttede på møde den 1. april 2016, at der minimum skal vælges et engelsksproget valgfag i løbet af uddannelsen. Valgfaget kan frit placeres på uddannelsens 1., 2. og 3. semester, herunder indgå som led i udenlandsophold på uddannelsesinstitution eller i forbindelse med projektorienteret forløb i udlandet.
Stk. 7. Det Juridiske Studienævn besluttede på møde den 1. oktober 2018 at ændre læringsmål og pensum i faget Markedsret.
Stk. 8. Det Juridiske Studienævn besluttede på møde den 1. november 2018 at ændre fagets navn fra Danske og international selskabsskatteret til Selskabsskatteret samt læringsmål, eksamenstid og pensum.

Efter godkendelse af prodekanen for uddannelse, er følgende moduler i december 2018 med virkning fra foråret 2019 blevet ændret fra ekstern censur til intern censur:

 • Finansieringsteori, 7. semester
 • Markedsret, 7. semester

Prodekanen for uddannelsen har den 26. april 2019 godkendt, at prøveformen på modulet "International Human Rights Law" ændres fra "Oral" (20 minutters mundtlig eksamen) til "Oral based on a project" (Oral group exam based on a group project) gældende fra efteråret 2019.

Prodekanen for uddannelse har den 28. august 2019 godkendt følgende ændringer gældende fra foråret 2020:

 • Ændring i læringsmålene i valgmodulet "Public International Law"
 • Ændring i læringsmålene i valgmodulet "International Refugee Law"

Prodekanen for uddannelse har den 9. oktober 2019 godkendt, at modulet "Children's Rights" ændrer censurform fra "Ekstern censur" til "Intern censur" gældende fra efteråret 2019.

Prodekanen for uddannelsen har den 4. november 2019 godkendt tilføjelse af modulet "Projektorienteret forløb" under Specialiseringsfag på 2. og 3. semester.

Prodekanen for uddannelse har den 19. december 2019 godkendt følgende ændringer gældende fra foråret 2020:

 • "Familieret og arveret" - Ændrer censurform fra ekstern til intern censur