Studieordning for kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag, 2013

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Tysk og Nederlandsk

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

En bacheloruddannelse i tysk fra Aalborg Universitet giver ret til optag på kandidatuddannelsen i tysk

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

Følgende bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i tysk: tysk plus sidefag i biologi, dansk, datalogi, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, geografi, historie, idræt, innovation, interpersonel kommunikation, kemi, kulturforståelse, markedskommunikation, matematik, mediefag, musik, organisation, psykologi, samfundsfag, spansk, virksomhedsøkonomi.

Følgende bacheloruddannelser fra øvrige universiteter kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i tysk: tysk plus sidefag

For yderligere oplysninger, se www.uddannelsestjekker.aau.dk

Ansøgere som ikke opfylder de anførte optagelseskrav kan optages, såfremt studienævnet efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i tysk og (tilvalg). Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in German and (tilvalg på engelsk).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen i Tysk som centralt fag varer 2 år, svarende til 120 ECTS-point.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.
 

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner inden for undervisning, oversættelse, kulturformidling samt kommunikation og information og kvalificere til optagelse på ph.d.- og masteruddannelser.

Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag er, at den studerende skal opnå en række videns-, forståelses-, færdigheds- og kompetencemål, herunder følgende specifikke tyskfaglige kompetencer:

De overordnede mål for tilegnelsen af viden og forståelse er, at den studerende skal opnå:

 • forskningsbaseret viden om videnskabeligt anerkendte teorier og metoder, som er relevante for udforskning og bearbejdning/behandling af tyskfaglige problemstillinger, samt evne til at reflektere herover og kunne identificere videnskabelige problemstillinger
 • viden om principper for videnskabelig vidensproduktion
 • dybtgående viden om udvalgte områder af litteraturen i de tysksprogede lande, baseret på et solidt overblik over den tyske litteratur- og kulturhistorie
 • viden om tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst
 • indgående viden om udvalgte tekster (fx litterære værker, film eller medieformidlede tekster), teksternes sociale og kulturelle kontekst, herunder deres produktions- og receptionsbetingelser
 • nuanceret forståelse for mediets betydning for budskab og formidling
 •  dybtgående viden om tyske kultur- og samfundsforhold og evne til at analysere og på videnskabeligt niveau kunne forstå og forholde sig analytisk til komplekse kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger i deres social- og kulturhistoriske kontekst
 •  nuanceret viden om forskellige kommunikationsteorier og forskellige metodiske tilgange til kommunikationsanalyse
 •  teoretisk og praktisk viden om undervisningstilrettelæggelse og læringsformer, herunder problembaseret læring, projektarbejde og porteføljearbejde
 •  indsigt i principper for læring gennem tværfagligt samarbejde
 •  indsigt i tyskfagets anvendelsesmuligheder og samfundsmæssige betydning.

 

De overordnede mål for tilegnelsen af færdigheder er, at den studerende skal opnå:

 • færdigheder i at arbejde problemorienteret og kreativt med det tyskfaglige fagområde
 • færdigheder i at udtrykke sig grammatisk korrekt og kommunikativt adækvat på tysk, mundtligt og skriftligt
 • sikre færdigheder i at oversætte mellem tysk og dansk
 • sikre færdigheder i at analysere tysksprogede tekster (herunder litterære) og andre medieprodukter
 • metodisk bevidst og på videnskabeligt niveau at kunne træffe valg mellem tekstanalytiske tilgange
 •  færdigheder iat vurdere og og på videnskabeligt grundlag at kunne vælge blandt tyskfaglige videnskabelige teorier, metoder og redskaber samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • evne til – under hensyntagen til målgruppe og kontekst - at formidle viden om tysksproget litteratur og kultur og/eller tysksprogede tekster og medier på en overskuelig og systematisk måde
 • sikker evne til at analysere historiske og nutidige, politiske og sociale problemstillinger i de tysksprogede samfund med baggrund i kendskab til de tysksprogede landes historie og nutidige samfundsforhold i disse lande
 • sikker evne til at analysere tysksproget kommunikation med henblik på struktur og sproglige virkemidler samt med henblik på at kunne give sproglig vejledning på et systematisk grundlag, evne til at formidle og diskutere viden om det tyske sprog og tysk sprogbrug på en velstruktureret måde over for forskellige målgrupper samt evne til, gennem undervisning og vejledning, at fremme sproglige læreprocesser
 • sikker beherskelse af det tyske sprogs grammatik, herunder teoretiske aspekter, samt forståelse for og indsigt i samspillet mellem sprogbrug og kommunikationssituation.

 

De overordnede mål for tilegnelsen af kompetencer er, at den studerende skal opnå:

 • evne til at evaluere vidensressourcer selvstændigt og kritisk
 • evne til at forholde sig kritisk reflekterende til egen viden og herud fra tilrettelægge egen læreproces
 • evne til inden for uddannelsens fagområder at styre faglige arbejds- og samarbejdsprocesser på en professionel måde
 • evne til at fremme indlæring af tysk sprog og tysksproget litteratur samt kendskabet til kultur og samfundsforhold i de tysksprogede lande.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Obligatoriske moduler

Teoretisk tysk grammatik

8.sem.

5 ECTS-point

Projektmodulet

9. sem.

10 ECTS-point

Mundtlig kommunikation og formidling

9. sem.

5 ECTS-point

Praksismodul

9. sem.

10 ECTS-point

Skriftbaseret kommunikation

9. sem.

5 ECTS-point

Kandidatspecialemodulet

10.sem.

30 ECTS-point

Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge to*

Tysk film

8. sem.

5 ECTS-point

Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning

8. sem.

5 ECTS-point

Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst

8. sem.

5 ECTS-point

Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog

8. sem.

5 ECTS-point

Tysk sproghistorie

8. sem.

5 ECTS-point

*Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Den studerende skal i kandidatuddannelsens centrale fag tysk dække mindst to af de følgende fire fagområder:

 • Litteratur, kultur og medier i det tysksprogede område
 • Tysk sprog og kommunikation
 • Historie, kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande
 • Tyskfagets formidling og undervisningsdimension.

Den studerende fastlægger selv, inden for hvilke af ovenstående fire fagområder projektmodulet og kandidatspecialemodulet placeres og kan herved profilere sin kandidatuddannelse.

18: Uddannelsesoversigt

Kandidatuddannelsen løber over fire semestre (7.-10. semester). På 10. semester skrives kandidatspeciale. I uddannelsen kan indgå et studieophold i udlandet efter studienævnets nærmere godkendelse. Studieaktiviteterne ved det pågældende udenlandske universitet træder da i stedet for studieaktiviteter inden for kandidatuddannelsen.

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Tysk som centralt fag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
8. Semester
Teoretisk tysk grammatik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
9. Semester
Projektmodul Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Mundtlig kommunikation og formidling Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Praksismodul Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Skriftbaseret kommunikation Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
10. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig

 
Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge to
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
8. Semester
Tysk film Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Tysk sproghistorie Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2013 og gælder for alle studerende, der påbegynder kandidatstudiet på denne dato eller senere.

Studerende, der har påbegyndt kandidatstudiet inden den 1. september 2013, forbliver på ældre studieordninger.

Sidste gang der afholdes prøve efter ældre studieordninger er den 31.august 2015

Det besluttes af Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse og/eller Det Humanistiske Fakultet, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

Der er pr. 1. maj 2017 foretaget tekstmæssige korrektioner i studieordningen, som vedrører studieordningens §19. Ændringen omfatter tilføjelse af valgfaget ’Tysk sproghistorie’.

21: Ændringer til studieordningen

 Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.