Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring), 2019

1: Forord

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar af 2018 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Erhvervsøkonomi.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

7: Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) forudsætter en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi (HA-almen linje) eller anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhververet.

Der kan optages ansøgere, der ikke opfylder ovenstående betingelser under forudsætning af, at de efter optagelse på kandidatuddannelsen gennemfører en supplerende uddannelsesaktivitet ved Universitetet svarende til højst 30 ECTS-point. Den supplerende uddannelsesaktivitet skal være bestået senest 12 måneder efter studiestart.

Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå den eller de prøver, der indgår i den supplerende uddannelsesaktivitet.

Den supplerende uddannelsesaktivitet består efter studienævnets bestemmelse i gennemførelse af en eller flere prøver fastlagt i ”Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del, Aalborg Universitet, september 2013” (eller nyere). Reglerne for prøverne, læringsmål mv. følger bestemmelserne i bachelorstudieordningen.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. (økonomistyring). Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration (Management Accounting & Control).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og en­gelsk og anvende opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål

Formålet med kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) er, at den studerende:

 • udbygger den faglige viden og kunnen inden for den økonomiske styring i private og offentlige virksomheder, som vedkommende har erhvervet under bacheloruddannelsen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet.
 • gennem faglig fordybelse bliver i stand til selvstændigt at anvende videregående elementer af teorier og metoder, som anvendes inden for økonomistyringsforskningen.
 • kvalificerer sig til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse).
 • kvalificerer sig til specialiserede erhvervsfunktioner i den offentlige og private sektor.

 

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse
Formålet med kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) er, at den studerende efter endt uddannelse kan:

 • demonstrere viden inden for fagområdet, der er baseret på højeste internationale forskning, og samtidig kunne relatere fagområdet til de problemstillinger som gør sig gældende for danske virksomheder.
 • forstå og på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over fagområdets viden og identificere videnskabelige problemstillinger.
 • mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber, samt praktiske færdigheder, der knytter sig til implementering af fagområdets løsninger for konkrete virksomheder.
 • vurdere kritisk og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.
 • formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.
 • styre arbejds- og udviklingssituationer i relation til økonomistyring, strategisk ledelse og målstyring, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde i en organisation og påtage sig et professionelt ansvar i relation til en organisations økonomistyring.
 • tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.
 • arbejde problemorienteret og tværfagligt.
 • samarbejde, arbejde i teams og varetage projektledelse.

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil som en følge af friheden til sammensætning af valgfag på 3. semester, samt gennemførelsen af projektarbejder i alle semestre.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Regler om moduler, fagelementer og valgfag

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) består af konstituerende fagelementer på 90 ECTS, inklusive speciale på 30 ECTS. Der eksamineres i alt 30 ECTS pr. semester.

Projektarbejde indgår som selvstændige fagelementer, men typisk i tilknytning til et eller flere moduler på samme semester om end dette ikke er et krav. Der er således knyttet selvstændige læringsmål til projekterne. Et konstituerende fag ligger indenfor uddannelsens særlige faglige kompetence og identitet.

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) rummer muligheder for valgfag svarende til 30 ECTS. Valgfag fra andre uddannelsesinstitutioner skal godkendes af studienævnet. Valgfagene på 3. semester giver mulighed for en individuel kompetenceprofil og rækker dermed ud over uddannelsens ’kernefaglighed’. Valgfagene oprettes kun i det omfang, at der er tilstrækkelige tilmeldinger. Alternativt kan de oprettes som studiegrupper. Der oprettes dog minimum tre valgfag, og disse offentliggøres senest 1. maj.

Når der eksamineres fag sammen med projektet gives der ikke en særskilt karakter for det skriftlige arbejde og for de fag, der omfattes af eksaminationen. Eksaminationen sker på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for alle de fag, der eksamineres sammen med projektet. I det omfang projektrapporten ikke giver mulighed for at vurdere de faglige mål i fag, som projektet eksamineres sammen med, vil der blive stillet spørgsmål i disse fag til eksamen. 

Sameksamination af fagmoduler og projektarbejde forekommer på uddannelsens 1. semester i modulerne 1 og 5 samt på uddannelsens 2. semester i modulerne 6 og 10.

 

Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspecialet og dettes omfang

Der indgås en specialekontrakt mellem den studerende, vejleder og studieleder/repræsentant for studieleder. I forbindelse hermed godkendes opgaveformuleringen og der fastsættes en afleveringsfrist for specialet.

Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, godkender vejleder og studieleder en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde, og fastsætter samtidig hermed en ny afleveringsfrist på tre måneder.

Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den nye frist, kan den studerende få et tredje eksa­mensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.

En opgaves eller et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til 2400 anslag (et bogstav, et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag).

Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter indgår noter, litteratur- og kildefortegnelser, mens titelblad, indholdsfortegnelse og resumé ikke indgår i beregningen. Et projekt kan forsynes med bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af kildemateriale, og indreg­nes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang.

Kandidatspecialets omfang må maksimalt være 100 sider excl. bilag for en individuel aflevering. For hver yderligere medlem af gruppen kan der tillægges 10 sider til maksimum grænsen.

Max. 5 studerende kan deltage i udarbejdelse af skriftlige gruppeprojekter.

Gruppeprojekternes rapport udgør sammen med bagvedliggende teori fundamentet for en mundtlig gruppeeksamen. Der gives ikke en selvstændig karakter for rapporten.

Kandidatspecialet kan ikke meritoverføres.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Videnskabelig metode Kursus
Management Control Systems Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Managerial Accounting 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Eksternt regnskab Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Projekt inkl. videnskabelig metode Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Accounting Information Systems Kursus
Financial Management & Control Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Managerial Accounting 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Økonomistyring i supply chains Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Projekt inkl. Accounting Information Systems Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Valgfag
Vælg 30 ECTS
30
4. Semester
Speciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag
Vælg 30 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Projekt eller virksomhedssamarbejde Projekt 30 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Fagtilknyttet projekt Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Managerial Accounting 3 Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Business Models Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Effektbaseret økonomistyring i kommuner og regioner Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
New venture creation/corporate entrepreneurship Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
New venture creation/corporate entrepreneurship inkl. projekt Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Råvareøkonomi Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Råvareøkonomi inkl. projekt Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: http://www.mac.aau.dk/education mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2019.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2016 efter sommereksamen 2020.

21: Ændringer til studieordningen

Følgende er ændret i forhold til studieordningen af september 2016, J.nr. 2016-422-00011:

 1. Modul 2 er ændret fra ”Strategisk styring” til ”Management Control Systems”, og er nu 5 ECTS (mod tidligere 10 ECTS).
 2. Modul 4 ”Ledelsens informationssystemer” er flyttet til 2. semester og hedder nu modul 6 ”Accounting Information Systems”. Modul 6 sameksamineres med modul 10 (projekt). Modulbeskrivelsen for modul 4 er ændret, så den er mere fleksibel i forhold til indholdet af faget.
 3. Modul 5 (projekt) er ændret fra 5 ECTS til 10 ECTS og sameksamineres med modul 1.
 4. Modul 6 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere” er flyttet til 1. semester og hedder nu modul 4 ”Eksternt regnskab”.
 5. Modul 7 “Capital Budgeting” hedder nu “Financial Management & Control”.
 6. Modul 10 (projekt) sameksamineres med modul 6.
 7. Modul 12 ”Fagtilknyttet projekt” 20 ECTS er nu ændret til 15 ECTS.
 8. Modul 14 ”Managerial Accounting 3” har fået en tilføjelse: ”Performance Measurement” under punktet "Indhold".
 9. Modul 16 ”Økonomistyring i den offentlige sektor” har ændret navn til ”Effektbaseret økonomistyring i kommuner og regioner”. Mål, indhold, forudsætninger og læringsmål er opdateret.
 10. Opdelingen i A- og B- moduler udgået, idet der ikke længere opereres med de to modulformer.
 11. Modulerne "Råvareøkonomi" på henholdsvis 10 og  20 ECTS er oprettet.
 12. Suppleringskravet i studieordningens § 7 er ændret fra 15 til 30 ECTS.