Studieordning for kandidatuddannelsen i politik og administration 2013 med ændringer i 2015

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i politik og administration.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Politik og Samfund

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Politik, Samfund og Globale Forhold

7: Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i politik og administration forudsætter en bacheloruddannelse i politik og administration eller en bacheloruddannelse i Politik/Administration og Samfundsfag fra Aalborg Universitet. Tilsvarende bacheloruddannelser fra Roskilde Universitetscenter og bacheloruddannelsen i Statskundskab fra Københavns, Århus og Syddansk Universitet samt professionsbachelorer i Offentlig administration giver ligeledes direkte adgang til kandidatuddannelsen.

Studerende med en anden bacheloruddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.scient.adm.. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Public Administration.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål

Kandidatuddannelsen i politik og administration har til formål at kvalificere kandidaten til selvstændigt og kritisk at kunne identificere, analysere og udarbejde løsninger i forhold til politiske og forvaltningsmæssige/administrative problemstillinger i den offentlige og private sektor. Den studerende skal kvalificeres til varetagelse af akademiske funktioner inden for en række forskellige områder som: administration, politikudvikling, evaluering, undervisning og formidling af samfundsmæssige og politisk-administrative problemstillinger samt til deltagelse i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddannelse.

Kandidatuddannelsen indeholder moduler af videregående politiske og forvaltningsmæssige/administrative fag- og problemområder, der konstituerer uddannelsens identitet og kompetenceprofiler.

Uddannelsens fag

I kandidatuddannelsen i politik og administration udgør de konstituerende fagelementer i alt 90 ECTS, hvoraf kandidatspecialet udgør 30 ECTS. Valgfag udgør 30 ECTS. Kandidatuddannelsens særlige faglige kompetence og profil er bygget op om følgende faglige kerneområder:

 • Velfærdssamfund i forandring
 • Styring og organisering af velfærdssamfund
 • Politisk kommunikation og deltagelse i forandring
 • Organisation og ledelse af offentlig sektor
 • Evaluering i den offentlige sektor
 • Reformprocesser på udvalgte politikområder

Uddannelsens indhold er tilrettelagt via en række moduler, som består af forskellige undervisningsformer (problembaseret projektarbejde, forelæsninger, seminarer, workshops, m.m.), der har til formål at give en dybdegående forståelse for politiske og forvaltningsmæssige/administrative fag- og problemområder.

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse

Viden:

 • Viden om videregående politiske og forvaltningsmæssige/administrative fag- og problemområder baseret på højeste internationale niveau (faglige kerneområder og tværgående områder)
 • Viden om særlige/supplerende politiske og administrative analyser og problemløsninger, som ikke indgår i de faglige kerneområder og tværgående områder (valgfag)
 • Viden om praksisrelaterede politisk-administrative problemstillinger i organisationer og virksomheder (uddannelsespraktik)

Færdigheder: 

 • Færdighed i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre dybtgående undersøgelser af samfundsmæssige og politisk-administrative problemer samt at kunne forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag
 • Færdighed i at anvende samfundsvidenskabelige teorier og metoder i en analytisk sammenhæng og overføre viden og indsigt om politiske og administrative problemstillinger fra et område til et andet
 • Færdighed i at udvælge og anvende relevante teorier og metoder fra uddannelsen i en analyse af en praksisrelateret problemstilling fra organisationer og virksomheder (uddannelsespraktik)
 • Færdigheder i at indgå i et samarbejde om at planlægge og gennemføre politisk-administrative opgaver på et akademisk niveau (uddannelsespraktik)
 • Færdighed i at formidle en samfundsvidenskabelig viden på en systematisk og velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form

Kompetencer

 • Evne til at forstå samspillet mellem samfundsmæssige udviklingstendenser og den offentlige sektors udvikling samt evne til at gennemføre kvalificerede analyser af samspillet i forhold til udvalgte områder
 • Evne til at forstå, udarbejde, analyse og evaluere politikforslag og implementeringsprocesser i offentlige og private virksomheder og organisationer
 • Evne til at forstå og indgå i organisatoriske og institutionelle forandringsog reformprocesser i den offentlige forvaltning samt evner til at gennemføre analyser af offentlig styring, organisation og ledelse i relation hertil
 • Evne til at gennemføre kvalificerede analyser af den politiske kommunikation og dens konsekvenser og effekter i forhold til politik og demokrati
 • Evne til at analysere og vurdere internationale og overnationale institutioners samspil med og indflydelse på politik og forvaltning på nationalt niveau
 • Evne til at deltage i fortløbende kommunikations-, udviklings- og projektarbejde og ledelse af projektarbejder i sammenhæng med interne og eksterne aktører
 • Evne til at indgå i mere traditionelle administrative opgaveområder, herunder administration af forskellige regulerings- og styringsformer samt indsigt i de særlige, normative og etiske krav, som rettes mod offentlig administration og ledelse Evne til at arbejde problemorienteret og tværfagligt samt indgå i projektorganiseringer
 • Evne til at tilegne sig ny viden og at kunne omstille og forny sig i forhold til nye udfordringer og behovet for nye faglige kompetencer
 • Evne til at samarbejde og arbejde i teams samt indgå i læringsmiljøer

Der henvises endvidere til appendiks til studieordningen for mere udførlige kompetence- og læringsmål: http://www.skolenforstatskundskab.aau.dk/fileadmin/user_upload/L%C3%A6ringsm%C3%A5l/L%C3%A6rin gsm%C3%A5l_E2012_samlet-kandidatPol-Adm-gaeldende.pdf

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Regler om moduler, fagelementer og valgfag
Kandidatuddannelsen i politik og administration er et afrundet forløb, der udbygger de kundskaber og den indsigt, de studerende har erhvervet på bacheloruddannelsen. Kandidatuddannelsen giver via projektarbejdet og valgfag de studerende mulighed for at vælge mellem specifikke komptenceprofiler.

Kandidatuddannelsen består i alt 10 moduler. Mål, indhold, undervisnings- og arbejdsformer, forudsætningskrav for deltagelse, generelle læringsmål, vurderingskriterier samt prøveformer beskrives nedenfor i §18.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Oversigt over moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
Velfærdssamfund i forandring Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Styring og organisering (governance) af velfærdssamfund Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Politisk kommunikation og deltagelse i forandring Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Projektarbejde Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
8. Semester
Organisation og ledelse af den offentlige sektor Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Evaluering i den offentlige sektor Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Reformprocesser på udvalgte politik- og forvaltningsområder Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Projektarbejde Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
9. Semester
Valgmoduler
Valgfagsmodulerne kan eventuelt kombineres og skal sammenlagt udgøre 30 ECTS
10. Semester
Speciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig

 
Valgmoduler
Valgfagsmodulerne kan eventuelt kombineres og skal sammenlagt udgøre 30 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Projektorienteret forløb Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig og mundtlig
Projektorienteret forløb Kursus 20 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig og mundtlig
Projektorienteret forløb Kursus 30 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig og mundtlig
Valgfag på andre kandidatuddannelser på inden - og udenlandske universiteter Kursus 30 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig og mundtlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: http://www.skolenforstatskundskab.aau.dk/ mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2013.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2012, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2015, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Pr. maj 2015 er professionsbachelorer i Offentlig administration tilføjet som adgangsgivende til kandidatuddannelsen.