Studieordning for Kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation i Spansk, 2018

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) med senere
ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk ved Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for International Virksomhedskommunikation

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Erhvervskommunikation, sprog og medier

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

En bacheloruddannelse i sprog og international virksomhedskommunikation, spansk, giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk.

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

Følgende bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk:

 • sprog og internationale studier, spansk.

Følgende bacheloruddannelser fra øvrige universiteter kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation spansk:

 • sprog og økonomi, spansk (SPRØK).

Ansøgere, som ikke opfylder de anførte optagelseskrav, kan optages, såfremt studienævnet efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i international virksomhedskommunikation i spansk. Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in International Business Communication in Spanish.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Hvor intet andet er anført, er prøverne på dansk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige
prøver.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse.

Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Kandidaten

Viden

De overordnede mål for den studerende er, at vedkommende efter endt kandidatuddannelse skal have viden om, forståelse af og indsigt i:

 • fremmedsproglig grammatik og lingvistik
 • tekstbearbejdning på højt niveau på fremmedsproget
 • sprog og kommunikation i den globalt orienterede virksomhed, herunder globaliseringsprocesser set i et økonomisk, kulturelt og teknologisk perspektiv
 • organisationskultur og –kommunikation i fremmedsprogsområdet set i globalt perspektiv, herunder sprog- og kommunikationspolitik
 • PR og kommunikation, herunder organisationskommunikation i offentlige medier og marketing
 • virksomhedens image og identitet i en interkulturel kontekst

samt evne til:

 • at forholde sig analytisk og selvstændigt reflekterende til ovennævnte genstandsfelter og deres teorier og metoder
 • at identificere videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens fagområder.

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter
endt kandidatuddannelse ved hjælp af fagets teorier og metoder skal:

 • beherske de almindeligst anvendte humanvidenskabelige metoder og redskaber samt kunne argumentere for metodiske valg i relation til konkrete problemstillinger
 • kunne analysere, udrede samt tilvejebringe relevant teoretisk og empirisk viden om problemer, der udspringer af sproglige og kulturelle/interkulturelle forhold
 • kunne formidle forskningsbaseret viden om uddannelsens genstandsfelter og diskutere videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kunne planlægge og gennemføre projekter i forbindelse med virksomhedens dokumentations- og kommunikationsopgaver på dansk og på fremmedsproget
 • kunne analysere og udarbejde tekster til brug for virksomhedens interne og eksterne kommunikation på baggrund af en forståelse af kulturelle forskelles betydning og med anvendelse af passende (fremmed)sproglige og retoriske strategier
 • kunne samarbejde med andre afdelinger i virksomheden/organisationen om at planlægge og gennemføre marketingopgaver og kampagner, fx informationskampagner, reklamekampagner og image/brandingkampagner
 • kunne udarbejde og gennemføre sprog- og kommunikationspolitik for virksomheden/organisationen
 • kunne opstille nye virksomhedsorienterede analyse- og løsningsmodeller for de problemstillinger, som opstår under udførelsen af ovenstående kommunikationsopgaver.

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter
endt kandidatuddannelse skal:

 • kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • kunne fortsætte videnstilegnelse og kompetenceudvikling inden for virksomhedsrelaterede sproglige/kommunikative og kulturelle fagområder i en akademisk eller professionel kontekst.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen løber over fire semestre (1.-4. semester). På 1. og 2. semester har den studerende mulighed for at tone uddannelsen ved hjælp af valgfag. 3. semester udgøres af et projektorienteret forløb eller et studieophold, og på 4. semester skrives kandidatspeciale.

Uddannelsen er modulopbygget og er tilrettelagt som en kombination af kurser, hjemmeopgaver samt problemorienterede og projektorganiserede emnestudier. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige
kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Obligatoriske moduler

Sprogforståelse og sprogbrug1. sem.10 ECTS-point
Virksomhedens image og identitet1. sem.15 ECTS-point
Virksomheden i den globale verden2. sem*.10 ECTS-point
Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation2. sem.15 ECTS-point
Projektorienteret forløb samt mundtlig sprogfærdighed og formudling på engelsk/spansk/tysk3. sem.30 ECTS-point
Kandidatspeciale4. sem.30 ECTS-point

* Den studerende forberedes på eksamination i modulet på 1. og 2. semester efter
studienævnets planlægning.

Valgfrie moduler/valgfag*, hvoraf den studerende skal vælge ét på 1. semester og ét på 2.
semester.

Konsumentadfærd1. sem.5 ECTS-point
Design, brugervenlighed og informationsarkitektur1. sem.5 ECTS-point
Organisationspsykologi1. sem.5 ECTS-point
Forbrugergrupper og forbrugerkultur2. sem.5 ECTS-point
HR- og ledelseskommunikation2. sem.5 ECTS-point
Den sociale organisation2. sem.5 ECTS-point

* Der oprettes et antal af de angivne valgfrie moduler efter studienævnets bestemmelse.

Den studerende skal under alle omstændigheder på 1. semester have valgfag på i alt 5 ECTS-point og tilsvarende på 2. semester have valgfag på i alt 5 ECTS-point.

På uddannelsens 1. semester afholdes der kurser inden for følgende fagområder:

sprogforståelse og sprogbrug, virksomhedens image og identitet og virksomheden i den globale
verden. Herudover afholdes der kurser i valgfag.

På uddannelsens 2. semester afholdes der kurser inden for følgende fagområder: virksomheden
i den globale verden og virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation. Herudover
afholdes der kurser i valgfag.

På uddannelsens 3. semester kan den studerende vælge mellem et projektorienteret forløb i en virksomhed eller organisation i udlandet eller Danmark og et studieophold ved et universitet i fremmedsprogsområdet med kurser på kandidatniveau inden for uddannelsens centrale
fagområder, svarende til mindst 30 ECTS-point. Plan for det projektorienterede forløb henholdsvis studieophold udarbejdes af den studerende og godkendes af studienævnet inden semestrets begyndelse. Retningslinjerne for studiets projektorienterede forløb er, at det projektorienterede forløb skal have et omfang svarende til mindst 3 måneders fuldtidsarbejde, indeholde fagligt relevante arbejdsopgaver og have et væsentligt fremmedsprogligt, interkulturelt og/eller internationalt indhold, der relaterer sig til det studerede fremmedsprog/fremmedsprogsområde.

På uddannelsens 4. semester skrives kandidatspeciale. Den studerende vælger et specialeemne inden for uddannelsens rammer, idet fremmedsproget/fremmedsprogsområdet skal indgå heri. Specialeemnet godkendes af studienævnet på baggrund af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for indleveringen af specialet. Den studerende kan ikke påregne at modtage vejledning efter udløbet af denne frist. Der afholdes specialeforberedende forelæsninger/workshops med særlig vægt på metodiske spørgsmål.

Regler for skriftlige arbejder

Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 (typografiske) tegn med mellemrum, også kaldet enheder. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres på forsiden. Som referencesystem anvendes Chicago Manual of Style (author-date systemet).

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
Sprogforståelse og sprogbrug Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Virksomhedens image og identitet Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfrie moduler
Valgfrie moduler/valgfag*, hvoraf den studerende skal vælge ét på 7. semester og ét på 8. semester
Kursus
8. Semester
Virksomheden i den globale verden Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Valgfrie moduler
Valgfrie moduler/valgfag*, hvoraf den studerende skal vælge ét på 7. semester og ét på 8. semester
Kursus
9. Semester
Projektorienteret forløb samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på engelsk/spansk/tysk Projekt 25 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
57-trins-skalaIntern prøveMundtlig
10. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfrie moduler
Valgfrie moduler/valgfag*, hvoraf den studerende skal vælge ét på 7. semester og ét på 8. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
Konsumentadfærd Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Design, brugervenlighed og informationsarkitektur Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Organisationspsykologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
8. Semester
Forbrugergrupper og forbrugerkultur Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Den sociale organisation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
HR- og ledelseskommunikation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og godkendt af Dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder kandidatstudiet på denne dato eller senere. 

Studerende, der har påbegyndt kandidatstudiet inden den 1. september 2017, forbliver på ældre studieordninger. Det besluttes af Studienævnet for International Virksomhedskommunikation og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen