Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) ved Aalborg Universitet, 2016

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendt­gørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 (kandidatadgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Erhvervsøkonomi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Erhvervsøkonomi

7: Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) forudsætter en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi (HA-almen linje) eller anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhververet.

Stk. 2. Der kan optages ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1, under forudsætning af, at de efter optagelse på kandidatuddannelsen gennemfører en supplerende uddannelsesaktivitet ved universitetet svarende til højst 15 ECTS-point. Den supplerende uddannelsesaktivitet skal være bestået senest 12 måneder efter studiestart.

Stk. 3. Den studerende har 3 prøveforsøg til at bestå den eller de prøver, der indgår i den supplerende uddannelsesaktivitet.

Stk. 4. Den supplerende uddannelsesaktivitet består efter studienævnets bestemmelse i gennemførelse af en eller flere prøver fastlagt i ”Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del, Aalborg Universitet, september 2013” (eller nyere). Reglerne for prøverne, læringsmål mv. følger bestemmelserne i bachelorstudieordningen.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål

Formålet med kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) er:

 • at den studerende udbygger den faglige viden og kunnen inden for den økonomiske styring i private og offentlige virksomheder, som vedkommende har erhvervet under bacheloruddannelsen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet.
 • at den studerende gennem faglig fordybelse bliver i stand til selvstændigt at anvende videregående elementer af teorier og metoder, som anvendes inden for økonomistyringsforskningen.
 • at den studerende kvalificerer sig til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse).
 • at den studerende kvalificerer sig til specialiserede erhvervsfunktioner i den offentlige og private sektor.

Uddannelsens fag

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) rummer muligheder for valgfag svarende til 30 ECTS. Valgfag fra andre uddannelsesinstitutioner skal godkendes af studienævnet. De konstituerende fagelementer er på 90 ECTS, inklusive speciale på 30 ECTS.

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse
Formålet med kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) er, at den studerende efter endt uddannelse kan:

 • Demonstrere viden inden for fagområdet, der er baseret på højeste internationale forskning, og samtidig kunne relatere fagområdet til de problemstillinger som gør sig gældende for danske virksomheder.
 • Forstå og på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over fagområdets viden og identificere videnskabelige problemstillinger.
 • Mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber, samt praktiske færdigheder, der knytter sig til implementering af fagområdets løsninger for konkrete virksomheder.
 • Vurdere kritisk og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.
 • Formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.
 • Styre arbejds- og udviklingssituationer i relation til økonomistyring, strategisk ledelse og målstyring, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • Igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde i en organisation og påtage sig et professionelt ansvar i relation til en organisations økonomistyring.
 • Tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.
 • Arbejde problemorienteret og tværfagligt.
 • Samarbejde, arbejde i teams og varetage projektledelse.

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) ved Aalborg Universitet giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil som en følge af friheden til sammensætning af valgfag på 3. semester, samt gennemførelsen af projektarbejder i alle semestre.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Regler om moduler, fagelementer og valgfag

  A - modulerA - modulerB - modulerB - moduler
  Underv.- ECTSEksamens ECTSUnderv.- ECTSEksamens ECTS
1. semester Modul 1a: Videnskabelig metode (K)
Modul 1b: Videnskabelig metode (K)
5 ECTS 5 ECTS5 ECTS
1. semester Modul 2a: Strategisk Styring (K)
Modul 2b: Strategisk Styring (K)
10 ECTS10 ECTS10 ECTS10 ECTS
1. semester Modul 3a: Managerial Accounting 1 (K)
Modul 3b: Managerial Accounting 1 (K)
5 ECTS5 ECTS5 ECTS5 ECTS
1. semester Modul 5a: Projekt inkl. Videnskabelig metode og Ledelsens informationssystemer (K)
Modul 5b: Projekt (K) med udgangspunkt i 1. semesters kerneområder
5 ECTS 5 ECTS5 ECTS
2. semesterModul 6a: Regnskabsanalyse for beslutningstagere (K)
Modul 6b: Regnskabsanalyse for beslutningstagere (K)
5 ECTS15 ECTS5 ECTS5 ECTS
2. semesterModul 7a: Capital Budgeting (K)
Modul 7b: Capital Budgeting (K)
5 ECTS5 ECTS5 ECTS5 ECTS
2. semesterModul 8a: Managerial Accounting 2 (K)
Modul 8b: Managerial Accounting 2 (K)
5 ECTS5 ECTS5 ECTS5 ECTS
2. semesterModul 9a: Økonomistyring i supply chains (K)
Modul 9b: Økonomistyring i supply chains (K)
5 ECTS5 ECTS5 ECTS5 ECTS
2. semesterModul 10a: Projekt (K) med udgangspunkt i 2. semesters kerneområder
Modul 10b: Projekt (K) med udgangspunkt i 2. semesters kerneområder
10 ECTS10 ECTS10 ECTS10 ECTS
3. semester

Valgfagsmoduler:
 

    
3. semesterModul 11: 3. semesters projekt eller virksomhedssamarbejde (V)30 ECTS30 ECTS  
3. semesterModul 12: Fagtilknyttet projekt (V)20 ECTS20 ECTS  
3. semesterModul 13: Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring (V)5 ECTS5 ECTS  
3. semesterModul 14: Managerial Accounting 3 (V)5 ECTS5 ECTS  
3. semesterModul 15: Business Models (V)5 ECTS5 ECTS  
3. semesterModul 16: Økonomistyring i den offentlige sektor (V)5 ECTS5 ECTS  
3. semesterModul 17a: New Venture Creation /Corporate entrepreneurship (V10 ECTS10 ECTS  
3. semesterModul 17b: Projekt i relation til modul 17a (V)20 ECTS30 ECTS  
4. semesterKandidatafhandling (K)30 ECTS   

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (økonomistyring) består af konstituerende fagelementer på 90 ECTS. Der eksamineres i alt 30 ECTS pr. semester.

1. og 2. semester eksamineres ved enten A-moduler eller B-moduler – jf. skemaet ovenfor. De studerende som følger hele linjen vil blive eksamineret i A-moduler, hvorved flere af fagene eksamineres med udgangspunkt i projektarbejdet. B-moduler anvendes kun til de studerende som følger enkelte moduler særskilt som en del af en anden studieretning.

Projektarbejde indgår som selvstændige fagelementer, men typisk i tilknytning til et eller flere moduler på samme semester. Der er således knyttet selvstændige læringsmål til projekterne. Et konstituerende fag ligger indenfor uddannelsens særlige faglige kompetence og identitet.

Valgfagene på 3. semester giver mulighed for en individuel kompetenceprofil og rækker dermed ud over uddannelsens ’kernefaglighed’. Valgfagene oprettes kun i det omfang at der er tilstrækkelige tilmeldinger. Alternativt kan de oprettes som studiegrupper. Der oprettes dog minimum 2 valgfag, og disse offentliggøres senest 1. maj.

Modulbeskrivelser af uddannelsen kan ses nedenfor i §18.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som:
Specialisering: Økonomistyring
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Videnskabelig metode Kursus
Strategisk styring Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Økonomistyring 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Ledelsens Informationssystemer Kursus
Projekt inkl. Videnskabelig metode og Ledelsens informationssystemer Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Regnskabsanalyse for beslutningstagere Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Capital budgeting Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Økonomistyring 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Økonomistyring og supply chains Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Projekt med udgangspunkt i 2. semesters kerneområder Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Valgfag
4. Semester
Speciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
3. semesters projekt eller et virksomhedssamarbejde Projekt 30 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Fagtilknyttet projekt Projekt 20 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Økonomistyring 3 Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Forretningsmodeller Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Økonomistyring i den offtentlige sektor Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
New venture creation/corporate entrepreneurship Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Projekt i relation til modul 17A a new venture creation/corporate entrepreneurship- Projekt 20 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Råvareøkonomi Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Råvareøkonomi inkl. projekt Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: http://www.mac.aau.dk/education mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2016.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2008, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen