Studieordning for kandidatuddannelsen i software, 2019

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar af 2018 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Teknisk Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Datalogi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Datalogi

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i Software, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i Datalogi, Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i Software, Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelsen i Software, Aarhus Universitet

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Civilingeniør, cand.polyt. i software. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Engineering (Software).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidaten

Viden

 • har inden for softwareteknologi en viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for faget
 • kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over datalogisk viden og identificere videnskabelige problemstillinger med berøringsflader til softwareteknologi

Færdigheder

 • mestrer metoder og redskaber inden for softwareteknologi samt generelle færdigheder, der knytter sig til datalogisk forskning og udvikling og analyse af softwareløsninger
 • kan vurdere og vælge blandt datalogiske teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder og på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen i software er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde (individuelt og i grupper)
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur)

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Internet Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Programmeringsparadigmer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgkurser på 1. semester
Vælg 2 kurser
10
2. Semester
Mobilitet Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Udvalgte emner inden for programmering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgkurser på 2. semester
Vælg 2 kurser
10
3. Semester
Forspecialisering i software Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Valgkurser på 3. semester
Vælg mellem Entrenørskab og IT-ret, samt 1 specialiseringskursus
10
4. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

 
Valgkurser på 1. semester
Vælg 2 kurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Web Intelligence Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Test og verifikation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Dataintensive systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Distribuerede systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
Valgkurser på 2. semester
Vælg 2 kurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Software innovation Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Mobilt HCI Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Processering af web information Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Mobile data og lokationsbestemte services Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
Valgkurser på 3. semester
Vælg mellem Entrenørskab og IT-ret, samt 1 specialiseringskursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Entreprenørskab Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
IT-ret Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Specialiseringskursus i menneske-maskine interaktion Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Specialiseringskursus i databaseteknologi Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Specialiseringskursus i distribuerede systemer Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Specialiseringskursus i semantik og verifikation Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Specialiseringskursus i maskinintelligens Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Specialiseringskursus i programmeringsteknologi Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig
Specialiseringskursus i systemudvikling Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig

19: Henvisninger til uddybende information

Alle studerende som ikke har deltaget i Aalborg Universitets PBL-introduktionsforløb i løbet af deres bacheloruddannelse, skal følge og have godkendt introduktionsforløbet ”Problembaseret læring og projektledelse” inden de kan deltage i projekteksamen. For nærmere information omkring introduktionsforløbet, se Institut for Datalogis hjemmeside.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2019.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2017 efter sommereksamen 2020.

21: Ændringer til studieordningen