Cand.scient. i biologi, 2018

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg. 

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi ved School of Engineering and Science. 

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for biologi.

7: Adgangskrav

Ansøgere med retskrav på optagelse:

Ansøgere, der har bestået en af følgende uddannelser, har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i biologi:

 • Bacheloruddannelsen i biologi, Aalborg Universitet

Ansøgere uden retskrav på optagelse:

Studerende med en anden bacheloruddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient. i biologi. Den engelsksprogede betegnelse: Master of Science (MSc) in Biology.

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient. i biologi og sidesfag (Master of Science (MSc) in Biology and [the minor subject]), når biologi læses som centralt fag i en to-fags-kombination.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer der opnår grader på dette niveau:

Viden

En kandidat i biologi har blandt andet forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis på højeste internationale niveau inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Molekylær biologi
 • Cellebiologi og genetik
 • Bioteknologi og mikrobiologi
 • Danske naturtyper
 • Naturforvaltning og bevaringsbiologi

En kandidat i biologi kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over teori og videnskabelige metoder samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

En kandidat i biologi kan mestre videnskabelige metoder og redskaber fra molekylær til global biologisk skala samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for disse områder.

En kandidat i biologi kan vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdig­heder inden for området samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse-og løsningsmodeller.

En kandidat i biologi kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, samt kunne undervise og instruere i faget på de gymnasiale uddannelser.

Kompetencer

En kandidat i biologi kan styre arbejds-, undervisnings- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

En kandidat i biologi kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

En kandidat i biologi kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Kursus 5
Valgfag Kursus 5
2. Semester
Valgfag Projekt 15
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Bevaringsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Kursus 5
3-4. Semester
Kandidatspeciale i biologi Projekt 60 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Valgfag 1. semester, 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering

 
Valgfag 2. semester, 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Mikrobiologi og bioteknologi Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Forurening i marine områder Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Industriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Proteinkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Kulhydratkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

To-faglige uddannelsesoversigter

Studieforløbene for uddannelsens mest anvendte gymnasielærerkombinationer er beskrevet i studieordningen, men der udbydes også andre kombinationer, end de beskrevne.

Hvis du er interesseret i en gymnasielærerkombination, der ikke allerede er beskrevet i studieordningen, så udarbejder studienævnet et konkret studieforløb efter henvendelse.

På denne hjemmeside kan du læse mere om Aalborg Universitets udbud af gymnasielæreruddannelser https://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Valgfag Kursus 5
Valgfag Kursus 5
Valgfag Projekt 15
3. Semester
Kemiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Materialekemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Materialers fysiske kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Syntese og karakterisering af materialer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale i biologi Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
VALGFAG 2. SEMESTER, 2-FAGLIG, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: KEMI
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Proteinkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Kulhydratkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Mikrobiologi og bioteknologi Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Kemi, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Kemiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Materialekemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Materialers fysiske kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Syntese og karakterisering af materialer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Kulhydratkemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Supramolekylær kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Polymerkemi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Makromolekylær kemi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Kursus 5
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale i kemi Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
VALGFAG 3. SEMESTER, 2-FAGLIG, CENTRALT FAG: KEMI, SIDEFAG: BIOLOGI
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Kursus 5
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Valgfag Kursus 5
Valgfag Kursus 5
Valgfag Projekt 15
3. Semester
Statistisk inferens for lineære modeller Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Computeralgebra Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Differentialgeometri Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS sidefag Projekt 15
4. Semester
Kandidatspeciale i biologi Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
VALGFAG 1. SEMESTER, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: MATEMATIK
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
VALGFAG 2. SEMESTER, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: MATEMATIK
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Proteinkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Kulhydratkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Mikrobiologi og bioteknologi Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Matematik, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Statistisk inferens for lineære modeller Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Computeralgebra Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Differentialgeometri Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS sidefag Kursus 15
2. Semester
Integrationsteori Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
5 ECTS centralt fag Kursus 5
5 ECTS centralt fag Kursus 5
15 ECTS centralt fag Projekt 15
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Kursus 5
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale på centralt fag Projekt 30

 
VALGFAG 3. SEMESTER, CENTRALT FAG: MATEMATIK, SIDEFAG, BIOLOG
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Kursus 5
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Valgfag Kursus 5
Valgfag Kursus 5
Valgfag Projekt 15
3. Semester
Faststoffysik II: Elektronisk struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Moderne fysik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Fysiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Statistisk mekanik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
10 ECTS centralt fag Projekt 10
4. Semester
Kandidatspeciale i biologi Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
VALGFAG 1. SEMESTER, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: FYSIK
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
VALGFAG 2. SEMESTER, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: FYSIK
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Proteinkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Kulhydratkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Mikrobiologi og bioteknologi Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Fysik, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Statistisk mekanik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Faststoffysik II: Elektronisk struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Moderne fysik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Fysiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
10 ECTS sidefag Projekt 10
2. Semester
Optiske nanostrukturer og -materialer Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kvantemekanik II: metoder (Mini projekt) (fysik sidefag) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Kursus 5
15 ECTS centralt fag Projekt 15
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Kursus 5
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Centralt kandidatspeciale Projekt 30

 
VALGFAG 2. SEMESTER, CENTRALT FAG: FYSIK, SIDEFAG: BIOLOGI
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Numerisk modellering i fysik og ingeniørvidenskab (A) Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Overfladefysik og -kemi (B) Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig

 
VALGFAG 3. SEMESTER, CENTRALT FAG: FYSIK, SIDEFAG: BIOLOGI
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
Centralt fag: Biologi, Sidefag: Geografi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
5 ECTS sidefag Kursus 5
5 ECTS sidefag Kursus 5
5 ECTS sidefag Kursus 5
15 ECTS sidefag Projekt 15
2. Semester
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Valgfag Kursus 5
15 ECTS sidefag Projekt 15
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Molekylærbiologi Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale i biologi Projekt 30 7-trins-skala Ekstern prøve Speciale/afgangsprojekt

 
VALGFAG 2. SEMESTER, CENTRALT FAG BIOLOGI, SIDEFAG: GEOGRAFI
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Geografi, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
5 ECTS centralt fag Kursus 5
5 ECTS centralt fag Kursus 5
5 ECTS centralt fag Kursus 5
15 ECTS centralt fag Projekt 15
2. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Molekylærbiologi og bioinformatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS centralt fag Projekt 15
3. Semester
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Projekt 15
4. Semester
Centralt kandidatspeciale Projekt 30

 
VALGFAG 3. SEMESTER, CENTRALT FAG: GEOGRAFI, SIDEFAG: BIOLOGI
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Populationsbiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Eksperimentel fysiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
5 ECTS sidefag Kursus 5
5 ECTS sidefag Kursus 5
5 ECTS sidefag Kursus 5
15 ECTS sidefag Projekt 15
2. Semester
5 ECTS sidefag Kursus 5
5 ECTS sidefag Kursus 5
5 ECTS sidefag Kursus 5
15 ECTS sidefag Projekt 15
3. Semester
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
15 ECTS sidefag Projekt 15
4. Semester
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Valgfag Projekt 15
5. Semester
Kandidatspeciale i biologi Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
VALGFAG 4. SEMESTER, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: IDRÆT
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Bachelorprojekt (Akvatisk biologi) Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Idræt, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Projekt 15
2. Semester
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Kursus 5
5 ECTS centralt fag Kursus 5
15 ECTS centralt fag Projekt 15
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Molekylærbiologi og bioinformatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS centralt fag Projekt 15
4. Semester
Centralt kandidatspeciale Projekt 30

 
VALGFAG 1. SEMESTER, CENTRALT FAG: IDRÆT, SIDEFAG: BIOLOGI
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Populationsbiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Eksperimentel fysiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

 
VALGFAG 2. SEMESTER, CENTRALT FAG: IDRÆT, SIDEFAG: BIOLOGI
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
5 ECTS sidefag Kursus 5
5 ECTS sidefag Kursus 5
5 ECTS sidefag Kursus 5
15 ECTS sidefag Projekt 15
2. Semester
5 ECTS sidefag Kursus 5
5 ECTS sidefag Kursus 5
5 ECTS sidefag Kursus 5
15 ECTS sidefag Projekt 15
3. Semester
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
15 ECTS sidefag Projekt 15
4. Semester
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Valgfag Projekt 15
5. Semester
Kandidatspeciale i biologi Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
VALGFAG 4. SEMESTER, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: SAMFUNDSVIDENSKAB ELLER HUMANIORA
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Naturforvaltning Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Bachelorprojekt (Akvatisk biologi) Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Samfundsvidenskab eller Humaniora, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag Projekt 15
2. Semester
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Eksperimentel økologi og økotoksikologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Biologiske undervisningsforsøg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Cellebiologi, immunologi og genetik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Molekylærbiologi og bioinformatik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS centralt fag Projekt 15
4. Semester
5 ECTS centralt fag Kursus 5
5 ECTS centralt fag Kursus 5
5 ECTS centralt fag Kursus 5
15 ECTS centralt fag Projekt 15
5. Semester
Centralt kandidatspeciale Projekt 30

 
VALGFAG 1. SEMESTER, CENTRALT FAG: SAMFUNDSVIDENSKAB ELLER HUMANIORA, SIDEFAG: BIOLOGI
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Populationsbiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Eksperimentel fysiologi Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

Alle studerende som ikke har deltaget i Aalborg Universitets PBL-introduktionsforløb i løbet af deres bacheloruddannelse, skal følge og have godkendt introduktionsforløbet ”Problembaseret læring og projektledelse” inden de kan deltage i projekteksamen. For nærmere information omkring introduktionsforløbet, se kursusbeskrivelsen

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2017.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2016, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2018, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.