Studieordning for Diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og anlæg, 2019 (Esbjerg)

1: Forord

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar af 2018 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Diplomingeniøruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1160 af 7. september 2016 om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Diplomingeniøruddannelsen udbydes i Esbjerg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Studienævnet for Byggeri og Anlæg.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Bygning.

7: Adgangskrav

Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i byggeri og anlæg forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af Adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Matematik A 
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A 
 • Mindst 4,0 i Matematik A

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Diplomingeniøruddannelsen giver ret til betegnelsen Diplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Civil Engineering.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Diplomingeniøruddannelsen er en 3½-årig heltidsuddannelse, hvor undervisningens vidensgrundlag er karakteriseret ved udviklingsbasering, professionsbasering og forskningstilknytning. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse tekster inden for uddannelsens fag på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Regler om afslutning af diplomingeniøruddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen skal være afsluttet senest to år efter normeret studietid.

16: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En professionsbachelor har kompetencer erhvervet i et udviklingsbaseret studiemiljø med forskningstilknytning og med relevante, obligatoriske praktikforløb i dialog med aftagerne.

En professionsbachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i de centrale fag og metoder, der er behov for i professionen. Disse egenskaber kvalificerer professionsbacheloren til at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for fagområdet samt til videreuddannelse på et relevant master eller kandidatstudium

17: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

 • Skal have kendskab til og kunne forstå metoder til analyse og projektering af rumlige konstruktioner på såvel komponentniveau (konstruktionselementer) som på systemniveau (bygningen som helhed)
 • Skal have kendskab til og kunne forstå statiske beregnings-principper knyttet hertil, herunder også grundlæggende begreber indenfor kontinuum-mekanik, effekter af vridnings-belastning og instabilitets-fænomener som kipning og foldning
 • Skal have kendskab til betonteknologi/byggemateriale teknologi, herunder bl.a. forhold knyttet til tildannelses-processen samt materialers holdbarhed og levetid
 • Skal have viden om projektledelse, projektøkonomi, byggepladsindretning, udførelsesmetoder og arbejdsmiljø

Færdigheder

 • Skal udover at kunne projektere træ-, beton- og simple stålkonstruktioner kunne projektere bærende konstruktioner som rumlige stålkonstruktioner, spændbetonkonstruktioner, elementbyggeri og interimskonstruktioner.
 • Skal kunne projektere bygningsfundamenter (pælefundamenter og direkte fundering) samt jordtrykspåvirkede konstruktioner og grundvandssænkningsanlæg.
 • Skal kunne anvende numeriske metoder i forbindelse med konstruktionsdimensionering, hvor relevant, og generelt kunne formidle resultater og teknisk dokumentation iht. fagets standarder og tradition
 • Skal kunne anvende metoder til etablering af prisoverslag for et bygge- og anlægsprojekt, anvende metoder til udarbejdelse af tids- og arbejdsplaner for implementering af et bygge- og anlægsprojekt, og kunne vurdere løsninger med hensyn til materiel og bemanding.

Kompetencer

 • Skal på kompetent niveau kunne indgå i et team med opgaver spændende fra etablering af prisoverslag for et givet projekt, dimensionering af projektets bærende konstruktioner, vurdering og analyse af forskellige løsningsforslag, planlægning og styring af udførelsesfasen, til vurdering af betonkonstruktioners tilstand og levetid.

18: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • Studiekreds
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • laboratorieforsøg
 • målinger og registreringer i felten
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde
 • selvstudium

Hvor der for moduler gælder særlige forhold vedrørende undervisningsformen, vil dette være anført ved pågældende modulbeskrivelse, jf. nedenfor.

Modulerne evalueres enten ved individuelle mundtlige eller skriftlige prøver som angivet i modulbeskrivelserne.

For individuelle skriftlige prøver opererer studienævnet med følgende muligheder:

 • Skriftlig prøve med løsning af udleveret opgavesæt
 • Multiple choice
 • Løbende evaluering af skriftlige opgaver

For individuelle mundtlige prøver opererer studienævnet med følgende muligheder:

 • Mundtlig prøve med eller uden forberedelse
 • Mundtlig prøve baseret på projektrapport (gruppeeksamen med individuel bedømmelse)
 • Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar
 • Portfoliobaseret mundtlig prøve

Regler om forløb af diplomingeniøruddannelsen

Regler om forløb af diplomingeniøruddannelsen 
Inden udgangen af første studieår på diplomingeniøruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin diplomingeniøruddannelse.
Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

19: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen (7-skala) eller bestået / ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Af uddannelsens 210 ECTS bedømmes 160 ECTS efter 7-trinsskalaen, og 90 ECTS bedømmes med ekstern censor.

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Diplomingeniøruddannelsen i byggeri og anlæg
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Teknisk rapportskrivning – virkelighed og modeller inden for byggeri og anlæg Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grundteknisk kursus i byggeri og anlæg Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
2. Semester
2. semester Valggruppe: Projekter 15
Grundlæggende mekanik og termodynamik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grundlæggende statik og styrkelære Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
3. Semester
Infrastrukturelle anlæg Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Vej- og trafikteknik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videregående statik og styrkelære Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Projektering af stålrammebygning Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Geoteknik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Stålkonstruktioner / trækonstruktioner Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Afløbsteknik/betonkonstruktioner Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Projektering af betonelementbyggeri Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Varmetransmission og strømningsmekanik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Betonteknologi/byggematerialeteknologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Installationsteknik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Projektledelse og økonomi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Dynamik og udmattelse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveMundtlig pba. projekt
7. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Kursusmodulerne ”problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund”, og projektmodulerne ” grundlæggende modeller og beregninger inden for byggeri og anlæg” og ”projektering af en stålrammebygning” indeholder eksplicitte læringsmål inden for videnskabsteori og videnskabelig metode.

På 2. semester vælges projektarbejdet indenfor konstruktion alene eller sammen med et emne inden for veje og trafikområdet, hvilket afspejler sig i valgmulighederne A og B. Herved opnås en valgfrihed på uddannelsen på 15 ECTS.

På 1. semester indgår en intern studiestartsprøve (0 ECTS) med bedømmelsesformen godkendt/Ikke godkendt.

 
2. semester Valggruppe: Projekter
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Grundlæggende modeller og beregninger inden for bygge- og anlægskonstruktion Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Grundlæggende modeller og beregninger inden for veje og trafik samt konstruktion Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

20: Henvisninger til uddybende information

21: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2019. Studerende, som starter på 3. semester per 1. september 2019 overflyttes til denne studieordning.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2016 efter vintereksamen 2021/2022.

 

22: Ændringer til studieordningen

Ændringen vedrører diplomingeniørpraktik. Her er indføjet som forudsætning: ”Alle moduler frem til og med 5. semester skal være bestået” med fodnote om at ”Studienævnet kan efter ansøgning og individuel vurdering dispensere for forudsætningskravet”.