Studieordning for Diplomingeniør i maskinteknik, 2019

1: Forord

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger fællesbestemmelserne og tilhørende retningslinjer for diplomingeniørpraktik samt eksamensordningen ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Diplomingeniøruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1160 af 7. september 2016 om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Diplomingeniøruddannelsen udbydes i Esbjerg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Studienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Maskin.

7: Adgangskrav

Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i byggeri og anlæg forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af Adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A og
 • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Mindst 4,0 i Matematik A

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Diplomingeniøruddannelsen giver ret til betegnelsen Diplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Diplomingeniøruddannelsen er en 3½-årig heltidsuddannelse, hvor uddannelsens vidensgrundlag er karakteriseret ved udviklingsbasering, professionsbasering og forskningstilknytning. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse tekster inden for uddannelsens fag på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Regler om afslutning af diplomingeniøruddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen skal være afsluttet senest to år efter normeret studietid.

16: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En professionsbachelor har kompetencer erhvervet i et udviklingsbaseret studiemiljø med forskningstilknytning og med relevante, obligatoriske praktikforløb i dialog med aftagerne.

En professionsbachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i de centrale fag og metoder, der er behov for i professionen. Disse egenskaber kvalificerer professionsbacheloren til at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for fagområdet samt til videreuddannelse på et relevant master eller kandidatstudium

17: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

 • Skal have viden om teori, metode og praksis inden for en profession eller et eller flere fagområder.
 • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis.
 • Skal have viden om dynamiske belastningers påvirkning på sammensatte maskinsystemer og stålstrukturer

Færdigheder

 • Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne eller professionen.
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.
 • Skal kunne indgå i projektarbejde i en virksomhed
 • Skal kunne varetage projektledelse/-styring
 • Skal kunne varetage produktudvikling og –design
 • Skal kunne arbejde med maskinteknik og maskinkonstruktion
 • Skal kunne foretage et materialevalg

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.
 • Skal kunne forestår design/konstruktion og produktudvikling af maskinsystemer
 • Skal kunne vurdere anvendelsen af computerbaserede metoder til produktudvikling: CAD og FEM

18: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • Studiekreds
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • laboratorieforsøg
 • målinger og registreringer i felten
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde
 • selvstudium

Hvor der for moduler gælder særlige forhold vedrørende undervisningsformen, vil dette være anført ved pågældende modulbeskrivelse, jf. nedenfor.

Modulerne evalueres enten ved individuelle mundtlige eller skriftlige prøver som angivet i modulbeskrivelserne.

For individuelle skriftlige prøver opererer studienævnet med følgende muligheder:

 • Skriftlig prøve med løsning af udleveret opgavesæt
 • Multiple choice
 • Løbende evaluering af skriftlige opgaver

For individuelle mundtlige prøver opererer studienævnet med følgende muligheder:

 • Mundtlig prøve med eller uden forberedelse
 • Mundtlig prøve baseret på projektrapport (gruppeeksamen med individuel bedømmelse)
 • Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar
 • Portfoliobaseret mundtlig prøve

Regler om forløb af diplomingeniøruddannelsen

Inden udgangen af første studieår på diplomingeniøruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin diplomingeniøruddannelse.
Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

19: Uddannelsesoversigt

Efterfølgende skema angiver ECTS-fordelingen på uddannelsens moduler på de enkelte semestre.

Alle moduler bedømmes med individuel karakter efter 7-trins-skalaen (7-skala) eller bestået / ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Af uddannelsens 210 ECTS bedømmes 155 ECTS efter 7-trinsskalaen, og 90 ECTS bedømmes med ekstern censur.

De studerende gives generelt valgfrihed i projektmodulerne vha. mulighed for at vælge forskellige projekter inden for samme tema.

Studienævnet for Byggeri og Anlæg kan ved små hold beslutte, at et kursusmoduls faglige indhold på et semester undervises på pågældende semesters projektmodul, idet projektmodulets ECTS-omfang øges tilsvarende.

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Teknisk rapportskrivning - virkelighed og modeller inden for maskinteknik Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende maskinkonstruktion Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
2. Semester
Grundlæggende produktudvikling og maskinteknik Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Grundlæggende mekanik og termodynamik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grundlæggende statik og styrkelære Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
3. Semester
Udvikling af automatiserede maskinsystemer Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Maskinkonstruktion og automation Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videregående statik og styrkelære Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Matematisk modellering og numeriske metoder Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
4. semester Valggruppe: Projekter 15
Fremstillingsteknologi og optimering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Stålkonstruktioner og mekaniske systemer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Materialelære og materialevalg Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Dynamisk påvirkede sammensatte maskinsystemer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Varmetransmission og strømningsmekanik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Procesregulering og instrumentering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Dynamik og udmattelse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Projektledelse og økonomi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveMundtlig pba. projekt
7. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

De studerende gives generelt valgfrihed i projektmodulerne vha. mulighed for at vælge forskellige projekter inden for samme tema.

Videnskabsteori og videnskabelig metode indgår i uddannelsen i kursusmodulet Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund samt i projektmodulerne på 1., 4. og 6. semester.

På 1. semester indgår en intern studiestartsprøve (0 ECTS) med bedømmelsesformen godkendt/Ikke godkendt.

 
4. semester Valggruppe: Projekter
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Produktudvikling og -modning Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Materialeteknologi og konstruktionsudformning Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

20: Henvisninger til uddybende information

21: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Ingeniør- og naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2019.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter vintereksamen 2021/2022.

22: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.