Studieordning for bacheloruddannelsen i teknoantropologi - 2013 - København

1: Forord

I medfør af lov 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i Teknoantropologi. Uddannelsen følger endvidere rammestudieordningen og tilhørende eksamensordning ved Det TekniskNaturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i København.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Matematik, fysik og samfundsfag (grundfag).

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i Teknoantropologi forudsætter en gymnasial uddannelse.

Uddannelsens specifikke adgangskrav er Dansk A, Engelsk B, Matematik B jf. Adgangsbekendtgørelsen.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i teknoantropologi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Techno-Anthropology.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloren

Viden

 • Har viden om teknoantropologiske teorier og metoder.
 • Har viden om udvikling og anvendelse af bæredygtig teknologi inden for udvalgte anvendelsesområder.
 • Har viden om teorier, der omhandler samspillet mellem teknologi og dens kulturelle, institutionelle, organisatoriske og etiske dimensioner.

Færdigheder

 • Kan anvende teknoantropologiske teorier og metoder til belysning af teknologi i interaktion med organisatoriske, kulturelle, institutionelle og etiske dimensioner.
 • Kan kritisk vurdere teknologiens konsekvenser for og bidrag til udvikling af menneske, kultur og organisation.
 • Kan bidrage til skabelse af bæredygtige og innovative teknologiske løsninger.
 • Kan formidle organisatoriske, kulturelle, institutionelle og etiske dimensioner af ny teknologi til teknisk-faglige specialister.
 • Kan formidle teknologiske problemstillinger og løsningsmodeller til ikke-fagfolk, samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

 • Kan håndtere komplekse problemstillinger indenfor innovation og udvikling af ny teknologi.
 • Kan selvstændigt indgå i samarbejde på tværs af professioner, discipliner og fag.
 • Kan identificere og dokumentere egne læringsbehov samt strukturere og dokumentere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret og projektorienteret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • gæsteforelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • studiekreds
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • portfolioarbejde
 • eksterne aktiviteter
 • peer-assessment
 • case-arbejde

Aktiviteter kan foregå ved såvel fysisk tilstedeværelse i undervisningslokaler som via elæringsplatform der understøtter uddannelsens parallelle forløb i Aalborg og København.

Regler om forløb af bacheloruddannelsen

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.

Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

Særligt projektforløb

Den studerende kan på 3., 4. eller 5. semester, efter ansøgning, sammensætte et uddannelsesforløb, hvor projektarbejdet erstattes af andre studieaktiviteter jf. Rammestudieordningens afsnit 9.3.1.

Afslutning af bacheloruddannelsen

Bacheloruddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, den er påbegyndt.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Teknoantropologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Teknovidenskab (miniprojekt) Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Mennesket og teknologien (projekt) Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Cases i anvendt teknologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Introduktion til antropologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Teknologisk innovation og etik (projekt) Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Teknologi på mikroplan: Fra naturvidenskab til teknologiske løsninger Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Teknologi og etik Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
3. Semester
Teknologi i antropologisk perspektiv (projekt) Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Antropologiske metoder Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Analyse af teknologiens aktører Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfag Kursus 5
4. Semester
Brugerdreven innovation og formidling af ny teknologi (projekt) Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Teknologi i et makroperspektiv: Fra innovation til industri Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Metoder til Antropologi-drevet design Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfag Kursus 5
5. Semester
Deltagende observation i teknologikulturer (projekt) Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Portfolio i antropologisk arbejde Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Valgfag Kursus 5
6. Semester
Bachelorprojekt Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Interdisciplinær videnskabsteori Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Valgfag Kursus 5

Videnskabsteori

Uddannelsen rummer en række moduler med fokus på videnskabsteori, videnskabsetik samt metode. Det drejer sig om:

1. semester: Teknovidenskab (miniprojekt), Introduktion til antropologi og Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2. semester. Teknologi og etik

3. semester. Antropologiske metoder

6. semester. Interdisciplinær videnskabsteori

Herudover stilles der krav om behandling af videnskabsteoretiske aspekter i projektmodulerne på samtlige semestre i uddannelsen.

Valgfagsmoduler

Valgfag kan være fag, som udbydes af Studienævnet for Teknoantropologi eller som udbydes af andre studienævn på AAU eller på andre universiteter i ind- eller udland.

Valgfagene skal placerer sig indenfor uddannelsens discipliner og fagområder eller kombination af disse. Valgfagene skal kunne relateres til uddannelsens overordnede kompetenceprofil.

Uddannelsen vedligeholder og formidler løbende via sin e-læringsplatform en liste over forhåndsgodkendte valgfag.

Studerende, som måtte ønske at deltage på et valgfag, som ikke er på listen over forhåndsgodkendte fag, skal skriftligt ansøge Studienævnet om godkendelse heraf.

Gældende for valgfagene, der måtte udbydes af Studienævnet for Teknoantropologi er, at disse oprettes såfremt der er det fornødne studentergrundlag herfor.

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2013, og er gældende for studerende, der starter på uddannelsens 1. og 3. semester. 

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2011, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2013, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

I henhold til Rammestudieordningen for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet skal studieordningen tages op til revision senest 5 år efter dens ikrafttræden.

21: Ændringer til studieordningen

Redaktionelle ændringer er foretaget i forbindelse med digitaliseringen af studieordningen.