Bacheloruddannelsen i matematik, 2015

1: Forord

I medfør af lov 960 af 14. august 2014 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i matematik.
Uddannelsen følger endvidere rammestudieordningen og tilhørende eksamensordning ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 1487 af 16. december 2013 (bacheloradgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Matematiske Fag

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Matematik.

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i matematik. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Mathematics.

Bacheloruddannelsen giver også ret til betegnelsen bachelor (BSc) i matematik, når matematik læses som centralt fag i en to-fags-kombination.
Studerende, der gennemfører et andet (individuelt) studieforløb til bachelorniveau med hovedvægt indenfor matematik, og som fagligt kan godkendes af studienævnet, får titlen bachelor (BSc) i matematik.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

En person, der dimitterer med en bachelorgrad i matematik, skal have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
Dimittenden skal
• have viden om teori, metode og praksis inden for matematik, især matematisk analyse og algebra
• kunne forstå og reflektere over teorier og metode inden for matematik
Færdigheder
Dimittenden skal
• kunne anvende flere matematiske metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse med problemstillinger inden for matematik
• kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
• kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere
Kompetencer
Dimittenden skal
• kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
• selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
• kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.
Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

• forelæsninger
• projektarbejde
• workshops
• opgaveløsning (individuelt og i grupper)
• lærerfeedback
• faglig refleksion
• porteføljearbejde

 

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.
Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

Bacheloruddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, den er påbegyndt.

Den studerende kan på 3., 4. eller 5. semester, efter ansøgning, sammensætte et uddannelsesforløb, hvor projektarbejdet erstattes af andre studieaktiviteter jf. Rammestudieordningens afsnit 9.3.1.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Studienævnet fastlægger, hvilke valgfag der udbydes forud for hvert undervisningsår.

Videnskabsteori og videnskabelig metode
Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (1. sem.), Sandsynlighedsregning (4. sem.) og Statistisk inferens for lineære modeller (5. sem.) og bringes i anvendelse i projektmodulerne Symmetri (4. sem.) og Statistisk modellering og analyse (5. sem.).
Valgfag
Bacheloruddannelsen giver den studerende valgfrihed til individuel profilering af sin uddannelse. Denne valgfrihed opnås med muligheden for valgfag på 2., 4. og 6. semester.

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Bachelor i matematik, et-fags
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Diskret matematik (P1) - projekt Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Introduktion til matematiske metoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
2. Semester
Optimering (P2) - projekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Diskret matematik - kursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
2. semester/MAT2, valgfag 5
3. Semester
Sædvanlige differentialligninger Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Symmetri Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Sandsynlighedsregning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 2: Ringe og legemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. semester/MAT4, valgfag 5
5. Semester
Statistisk modellering og analyse Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Statistisk inferens for lineære modeller Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Computeralgebra Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Differentialgeometri Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Matematik med anvendelser. Bachelorprojekt 15 ECTS, forår. Ekstern censur Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Integrationsteori Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. semester/MAT6, valgfag 10

 
2. semester/MAT2, valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Anvendt statistik Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Computerstøttede beregninger Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
4. semester/MAT4, valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Komplekse funktioner Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Matematikkens fagdidaktik Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering

 
6. semester/MAT6, valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Operatorer på Hilbertrum Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Grafteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Kodningsteori Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Algebraisk topologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Rumlig statistik og markovkæde Monte Carlo metoder Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Bayesiansk inferens og modeller med tilfældige effekter Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Tidsrækkeanalyse og økonometri Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Data Mining Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Quantitative Finance and Computational Statistics Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Financial Engineering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Matrix beregninger og Convex optimering Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

To-fagsuddannelser, matematik som centralt fag (vejledende)

Valgfag (5 ECTS) på 2. semester: Biologi/kemi følger almen biologi (ALBIO), datalogi følger objektorienteret programmering (OOP), fysik følger termodynamik og mekanik (TERMEK), geografi følger geografiske informationssystemer (GIS) og idræt følger et valgfrit kursusmodul på 2. semester af en naturvidenskabelig uddannelse. Se i øvrigt de pågældende studieordninger.

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Matematik som centralt fag, fysik som sidefag (vejledende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Diskret matematik (P1) - projekt Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
1. semester/MAT1, valgfag, 2-fags Kursus 5
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Optimering (P2) - projekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Diskret matematik - kursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende mekanik og termodynamik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Sædvanlige differentialligninger Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Symmetri Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Sandsynlighedsregning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 2: Ringe og legemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. semester/MAT4, valgfag
6. Semester
Bachelorprojekt (10 ECTS) Forår Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: 2-fags, matematik som centralt fag, NAT som sidefag (vejledende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Diskret matematik (P1) - projekt Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
1. semester/MAT1, valgfag, 2-fags Kursus 5
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Optimering (P2) - projekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Diskret matematik - kursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
3. Semester
Sædvanlige differentialligninger Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Symmetri Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Sandsynlighedsregning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 2: Ringe og legemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. semester/MAT4, valgfag
6. Semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Forår Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: 2-fags, matematik som centralt fag, HUM/SAMF som sidefag (vejledende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Diskret matematik (P1) - projekt Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
1. semester/MAT1, valgfag, 2-fags
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Optimering (P2) - projekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Diskret matematik - kursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
3. Semester
Sædvanlige differentialligninger Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Symmetri Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Sandsynlighedsregning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 2: Ringe og legemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. semester/MAT4, valgfag
5. Semester
Bachelorprojekt (15 ECTS, efterår) Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: 2-fags, matematik som centralt fag, idræt som sidefag (vejledende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Diskret matematik (P1) - projekt Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
1. semester/MAT1, valgfag, 2-fags
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Optimering (P2) - projekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Diskret matematik - kursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
3. Semester
Sædvanlige differentialligninger Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Symmetri Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Sandsynlighedsregning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 2: Ringe og legemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. semester/MAT4, valgfag
6. Semester
Bachelorprojekt (10 ECTS) Forår Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

 
1. semester/MAT1, valgfag, 2-fags
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Introduktion til matematiske metoder Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Imperativ programmering Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

To-fagsuddannelser, matematik som sidefag (vejledende)

Udbydes som: Sidefag
Linje: 2-fags, matematik som sidefag, fysik som centralt fag (vejledende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
5. Semester
Sædvanlige differentialligninger Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Sandsynlighedsregning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 2: Ringe og legemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig

Udbydes som: Sidefag
Linje: 2-fags, matematik som sidefag, NAT som centralt fag (vejeldende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
4. Semester
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Sædvanlige differentialligninger Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Sandsynlighedsregning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 2: Ringe og legemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig

Udbydes som: Sidefag
Linje: Matematik som sidefag, HUM/SAMF, idræt som centralt fag (vejledende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
5. Semester
Diskret matematik (P1) - projekt Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Optimering (P2) - projekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Diskret matematik - kursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 01.09.2015.

Studerende på 3. semester pr. 1. september 2015 og 5. semester pr. 1. september 2015 flyttes over fra deres hidtidige studieordning og skal følge denne studieordning.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2010, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2015, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

I henhold til rammestudieordningen for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet skal studieordningen tages op til revision senest 5 år efter dens ikrafttræden.

21: Ændringer til studieordningen