Studieordning for kandidatuddannelsen i musik og for kandidatuddannelsen med musik som centralt fag, 2016

1: Forord

I medfør af lov nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i musik og kandidatuddannelsen med musik som centralt fag ved Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til karakterbekendtgørelsen og adgangsbekendtgørelsen.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Musik

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Musikvidenskab

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelse i musik som centralt fag fra Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Musik som centralt fag og et sidefag fra Aalborg Universitet
 • Musik henholdsvis musikvidenskab og et sidefag fra øvrige universiteter

For yderligere oplysninger, se www.uddannelsestjekker.aau.dk

Ansøgere, som ikke opfylder de anførte optagelseskrav, kan optages, såfremt studienævnet efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale samt eventuelt foranstalte en særlig prøve i musikalske færdigheder og musikteori.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i musik. Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in Music.

Gennemført kandidatuddannelse med musik som centralt fag og kandidattilvalg i et andet fag giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) i Musik og [et kandidattilvalg]. På engelsk anvendes betegnelsen Master of Arts (MA) in Music and [MA Minor].

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen i musik og kandidatuddannelsen med musik som centralt fag varer to år svarende til 120 ECTS-point.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i musik og kandidatuddannelsen med musik som centralt fag bygger videre på og supplerer de kundskaber og færdigheder, som den studerende har opnået i løbet af sin forudgående bacheloruddannelse. Målet med kandidatuddannelsen i musik og kandidatuddannelsen med musik som centralt fag er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

16.1 Kandidatuddannelsen i musik

Kandidatuddannelsen i musiks overordnede læringsmål er, at den studerende opnår: 

Viden

 • videnskabeligt anerkendte teorier og metoder, som er relevante for udforskning og behandling af musikfaglige problemstillinger 
 • principper for udvikling og produktion af videnskabelig indsigt og viden
 • principper for udvikling og produktion af musikalske og kunstneriske artefakter
 • principper for projektarbejde, porteføljearbejde og tværfagligt samarbejde
 • principper for produktionstilrettelæggelse og -former
 • musikalske udtryksmidlers anvendelsesmuligheder og samfundsmæssige betydning
 • musikalske udtryksformer samt forståelse af og indsigt i disses samspil med andre udtryksformer
 • fortrinsvis vesteuropæisk musik- og kulturhistorie og kendskab til udvalgte områder her indenfor
 • sammenhænge mellem det enkelte musikstykke og dets kontekst herunder personal-, ide-, social- og/eller materialhistoriske faktorer
 • musikalske og kunstneriske udtryksformer i komplekse flermodale diskurser og medier i deres sociale kontekst
 • forskellige centrale musikvidenskabelige forståelsesformer og deres relationer til andre videnskaber samt indsigt i samspillet mellem musikvidenskabelige diskurser og forståelse af og begrebsliggørelse af musikalske fænomener
 • musikteoretisk terminologi samt forståelse af og indsigt i samspillet mellem fremførelsesform og fremførelsessituation.

Færdigheder

 • formidling af musikrelaterede emner og problemstillinger i pædagogiske, produktionsmæssige og andre kontekster
 • at udvikle, fremstille og fremføre musikalske artefakter samt til at forholde sig konstruktivt til tværfaglige og flermodale projekter
 • sikkert at analysere musik (herunder også musikalske udtryksformer i film, TV og andre medier) i historisk og kulturteoretisk belysning og sikker anvendelse af musikvidenskabelige teorier og metoder
 • at beskrive, analysere, sammenholde og diskutere forskellige musikfaglige diskurser og traditioner og i at relatere disse til grundlæggende videnskabsteorier – herunder til diskurser inden for andre fag – samt til forskellige musikopfattelser og –begreber
 • sikkert at bestemme og beskrive musikalske udtryk
 • sikkert at udtrykke sig musikalsk samt i at udarbejde musikalske artefakter inden for forskellige stilgrundlag og kontekster

Kompetencer

 • at arbejde problemorienteret og kreativt med det musikfaglige fagområde og med musikalske og kunstneriske problemstillinger
 • at deltage i og bidrage til tværfaglige og flermodale projekter
 • at evaluere vidensressourcer, herunder kilder, litteratur m.v. selvstændigt og kritisk
 • kritisk og konstruktiv bedømmelse af musikalske og kunstneriske produkter 
 • at forholde sig kritisk reflekterende til egen viden og egne færdigheder og herudfra tilrettelægge egne lære- og produktionsprocesser.

16.2 Kandidatuddannelsen med musik som centralt fag

Kandidatuddannelsen i musik som centralt fags overordnede læringsmål er, at den studerende opnår: 

Viden

 • videnskabeligt anerkendte teorier og metoder, som er relevante for udforskning og behandling af musikfaglige problemstillinger
 • principper for udvikling og produktion af videnskabelig indsigt og viden
 • undervisningstilrettelæggelse og læringsformer, herunder problembaseret læring, projektarbejde og porteføljearbejde
 • principper for læring gennem tværfagligt samarbejde
 • musikalske udtryksmidlers anvendelsesmuligheder og samfundsmæssige betydning
 • musikfagets anvendelsesmuligheder og samfundsmæssige betydning
 • fortrinsvis vesteuropæisk musik- og kulturhistorie og kendskab til udvalgte områder her indenfor
 • sammenhænge mellem det enkelte musikstykke og dets kontekst herunder personal-, ide-, social- og/eller materialhistoriske faktorer
 • musikalske og kunstneriske udtryksformer i komplekse flermodale diskurser og medier i deres sociale kontekst
 • forskellige centrale musikvidenskabelige forståelsesformer og deres relationer til andre videnskaber samt indsigt i samspillet mellem musikvidenskabelige diskurser og forståelse af og begrebsliggørelse af musikalske fænomener
 • formidlingsrettet musikteoretisk terminologi.

Færdigheder

 • at formidle musikfaglige emner og problemstillinger inden for rammerne af undervisning og andre formidlingskontekster
 • at fremme indlæring af musik og musikstykker samt kendskabet til fortrinsvis vesteuropæisk musik- og kulturhistorie.
 • sikkert at analysere musik (herunder også musikalske udtryksformer i film, TV og andre medier) i historisk og kulturteoretisk belysning og sikker anvendelse af musikvidenskabelige teorier og metoder
 • at beskrive, analysere, sammenholde og diskutere forskellige musikvidenskabelige diskurser og traditioner og i at relatere disse til grundlæggende videnskabsteorier - herunder til diskurser inden for andre fag - samt til forskellige musikopfattelser og – begreber  sikkert at bestemme og beskrive musikalske udtryk
 • sikkert at udtrykke sig musikalsk samt i at udarbejde musikalske artefakter inden for forskellige stilgrundlag og kontekster
 • at forholde sig konstruktivt til tværfaglige og flermodale projekter.

Kompetencer

 • til at arbejde problemorienteret og kreativt med det musikfaglige fagområde og med musikalske og kunstneriske problemstillinger
 • til at evaluere vidensressourcer, herunder kilder, litteratur m.v. selvstændigt og kritisk
 • til kritisk og konstruktiv bedømmelse af musikalske og kunstneriske produkter
 • til at forholde sig kritisk reflekterende til egen viden og egne færdigheder og herudfra tilrettelægge egne lære- og produktionsprocesser

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

UDDANNELSENS FORMÅL

Kandidatuddannelsen i musik og kandidatuddannelsen med musik som centralt fag er forskningsbaserede heltidsuddannelser, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse.

VARIGHED OG STRUKTUR FOR KANDIDATUDDANNELSEN I MUSIK

Kandidatuddannelsen i musik (7.-10. semester) består af fire semestres studier med et omfang på 120 ECTS. I uddannelsen indgår valgfag med et omfang på i alt 15 ECTS-point. Kandidatspecialet (30 ECTS-point) skrives på uddannelsernes 10. semester. I uddannelserne kan indgå et studieophold i udlandet; studieaktiviteterne ved det pågældende udenlandske universitet træder da i stedet for studieaktiviteter inden for kandidatuddannelsen.

VARIGHED OG STRUKTUR FOR KANDIDATUDDANNELSEN MED MUSIK SOM CENTRALT FAG

Kandidatuddannelsen med Musik som centralt fag (7.-10. semester) består af centralt fag i musik med et omfang på 75 ECTS-point (2½ semesters studier) og et kandidatsidefag med et omfang på 45 ECTS-point (1½ semesters studier). I det centrale fag indgår valgfag med et omfang på i alt 10 ECTS-point. Kandidatspecialet (30 ECTS-point) skrives på uddannelsernes 10. semester. I uddannelserne kan indgå et studieophold i udlandet; studieaktiviteterne ved det pågældende udenlandske universitet træder da i stedet for studieaktiviteter inden for kandidatuddannelsen. 

UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer angivet i ECTS-point inden for en nærmere fastsat tidsramme, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. Kandidatuddannelsen i musik (7.-10. semester) giver mulighed for specialisering inden for følgende to forskellige studieretninger, musikteknologi og musikpædagogik. Studieaktiviteterne i kandidatuddannelsen i musik omfatter moduler inden for henholdsvis obligatoriske fag, retningsmoduler og valgfag. De obligatoriske fag omfatter i alt 95 ECTSpoint, retningsmodulerne 10 ECTS-point mens de valgfri fag omfatter i alt 15 ECTS-point. Disse fag giver tilsammen den studerende mulighed for at nå de i § 4 stk. 3 formulerede mål. Kandidatuddannelse med musik som centralt fag (7.-10. semester). 7. semester (30 ECTSpoint) studeres inden for kandidatsidefaget, 8. semester studeres inden for både kandidatsidefaget (15 ECTS-point) og det centrale fag musik (15 ECTS), 9. semester (30 ECTS-point) studeres inden for det centrale fag musik, og på 10. semester (30 ECTS) skrives kandidatspeciale med hovedvægten i det centrale fag musik. Studieaktiviteterne i det centrale fag musik omfatter moduler inden for henholdsvis obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag omfatter i alt 65 ECTS-point, mens de valgfri fag omfatter i alt 10 ECTSpoint. Disse fag giver tilsammen den studerende mulighed for at nå de i § 4 stk. 4 formulerede mål.

Uddannelsen bygger på en kombination af musikfaglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Holdundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback
 • Faglig refleksion
 • Porteføljearbejde.

OBLIGATORISKE MODULER KANDIDATUDDANNELSEN I MUSIK

Kulturlivskundskab7. semester 5 ECTS-point
Musik og musikalitet7. semester 5 ECTS-point
Kuratering7. semester 5 ECTS-point
Musikanalyse, tydning og tolkning8. semester 10 ECTS-point
Improvisation og interaktivitet8. semester 10 ECTS-point
Profileringsfag 17. semester 5 ECTS-point
Profileringsfag 28. semester 5 ECTS-point
Synopsismodul9. semester 5 ECTS-point
Profileringsfag 39. semester 5 ECTS-point
Kandidatspeciale10. semester 30 ECTS-point

RETNINGSMODULER KANDIDATUDDANNELSEN I MUSIK

Musik, lyd og flermodalitet7.semester10 ECTS-point
Musikpædagogisk teori7. semester 10 ECTS-point

OBLIGATORISKE MODULER KANDIDATUDDANNELSEN MED MUSIK SOM CENTRALT FAG

Musikanalyse, tydning og tolkning8.semester10 ECTS-point
Profileringsfag 18.semester5 ECTS-point
Praksismodul9.semester10 ECTS-point
Profileringsfag 29.semester5 ECTS-point
Synopsismodul9.semester5 ECTS-point
Kandidatspeciale10.semester30 ECTS-point

VALGFRIE MODULER 

Musikvidenskabeligt emnestudium8.semester5 ECTS-point
Videregående lydstudieteknik8.semester5 ECTS-point
Digital komposition8.semester5 ECTS-point
Praksismodul9.semester10 ECTS-point
Musikpsykologi9.semester10 ECTS-point
Musik- og lyddesign9.semester10 ECTS-point
Musikinformatik9.semester10 ECTS-point

OPBYGNING

7. semester på kandidatuddannelsen i musik omfatter for studieretningen i musikteknologi studier inden for musik og lyd i samspil med andre udtryksformer og medier, i kulturlivskundskab og kuratering samt i et profileringsfag.

7. semester på kandidatuddannelsen i musik omfatter for studieretningen i musikpædagogik studier inden for musikpædagogisk teori, i kulturlivskundskab og kuratering samt i et profileringsfag.

Kandidatuddannelsen med musik som centralt fag består på 7. semester udelukkende af studieaktiviteter på sidefaget.

8. semester på kandidatuddannelsen i musik omfatter studier i improvisation og interaktivitet, i musikanalyse og et profileringsfag samt et valgfag. Kandidatuddannelsen med musik som centralt fag består på 8. semester af studier i musikanalyse og et profileringsfag samt af studieaktiviteter på sidefaget.

Kandidatuddannelsen i musik og kandidatuddannelsen med musik som centralt fag omfatter på 9. semester arbejde med synopsis, videregående studier i profileringsfaget samt valgfag.

Kandidatuddannelsen i musik og kandidatuddannelsen med musik som centralt fag består på 10. semester af arbejdet med kandidatspecialet.

18: Uddannelsesoversigt

Kandidatuddannelsen i musik og kandidatuddannelsen med musik som centralt fag består ud over obligatoriske moduler og retningsmoduler af valgfag. 

Kandidatuddannelsen i musik giver mulighed for specialisering inden for følgende to forskellige studieretninger, musikteknologi og musikpædagogik.

18.1: Kandidatuddannelsen i Musik

Nedenstående er uddannelsesoversigt i musik med retningsmodul i musik, lyd og flermodalitet. De obligatoriske fag omfatter i alt 95 ECTS-point, retningsmodulerne 10 ECTS-point mens de valgfri fag omfatter i alt 15 ECTS-point.

 

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Musik, lyd og flermodalitet
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
Kulturlivskundskab Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Musik og musikalitet Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kuratering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Profileringsfag 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Musik, lyd og flermodalitet Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
8. Semester
Musikanalyse, tydning og tolkning Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Improvisation og interaktivitet Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Profileringsfag 2 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Valgfrie moduler
9. Semester
Synopsismodul Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Profileringsfag 3 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie moduler
10. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Nedenstående er uddannelsesoversigt i Musik med retningsmodul i Musikpædagogisk teori. De obligatoriske fag omfatter i alt 95 ECTSpoint, retningsmodulerne 10 ECTS-point mens de valgfri fag omfatter i alt 15 ECTS-point.

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Musikpædagogisk teori
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
Kulturlivskundskab Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Musik og musikalitet Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kuratering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Profileringsfag 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Musikpædagogisk teori Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
8. Semester
Musikanalyse, tydning og tolkning Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Improvisation og interaktivitet Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Profileringsfag 2 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Valgfrie moduler
9. Semester
Profileringsfag 3 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
Synopsismodul Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie moduler
10. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

18.2: Kandidatuddannelsen med musik som centralt fag

Nedenstående er uddannelsesoversigt over musik som det centrale fag. Studieaktiviteterne i det centrale fag musik omfatter moduler inden for henholdsvis obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag omfatter i alt 65 ECTS-point, mens de valgfri fag omfatter i alt 10 ECTSpoint.

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
8. Semester
Musikanalyse, tydning og tolkning Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Profileringsfag 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie moduler
9. Semester
Praksismodul Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Profileringsfag 2 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Synopsismodul Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Valgfrie moduler
10. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

18.3: Valgfrie moduler

Kandidatuddannelsen i musik og kandidatuddannelsen med musik som centralt fag består ud over obligatoriske moduler og retningsmoduler af valgfag med et samlet omfang på 10 ECTS-point. Den studerende vælger, hvilke valgfag der skal indgå i kandidatuddannelsen, idet han/hun vælger blandt nedenstående valgfag og/eller andre valgfag efter studienævnets godkendelse.

 
Valgfrie moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
8. Semester
Emnestudium Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Videregående lydstudieteknik Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Praktisk
Digital komposition Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Praktisk
9. Semester
Praksismodul Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Musikpsykologi Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Musik- og lyddesign Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
7-trins-skala Intern prøve Praktisk
Musikinformatik Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af studienævnet for musik og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2016 og gælder for alle studerende, der påbegynder kandidatstudiet denne dato eller senere. Kandidatuddannelsen skal for studerende, der går på ældre studieordninger, være afsluttet senest den 31. august 2018. Det besluttes af studienævnet for musik og/eller Det Humanistiske Fakultet, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.

Other versions